Główny informatyk

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129714

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych.
 • Zagrożenie korupcją.
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Projektuje systemy IT z obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny (ZSiR), w tym: 1. zbiera wymagania dla systemów IT; 2. modeluje systemy IT w obszarze ZSiR z uwzględnieniem ich rozbudowy i rozwoju; 3. zatwierdza modele projektowe, w tym przypadki użycia; 4. weryfikuje poprawność dokumentów dostarczanych przez wykonawców umów dotyczących utrzymania i rozwoju systemów.
 • Utrzymuje i rozwija systemy IT z obszaru ZSiR, w tym: 1. administruje i rozwija systemów IT z obszaru ZSiR (m.in. zapewnia jakość danych, zarządza zmianą, zapewnia zgodność systemów ze zdefiniowanymi wymaganiami etc.); 2. koordynuje i monitoruje zewnętrzne usługi serwisowe systemów IT z obszaru ZSiR; 3. weryfikuje poprawność dokumentów i usług świadczonych przez wykonawców umów dotyczących utrzymania i rozwoju systemów IT z obszaru ZSiR.
 • Wdraża systemy oraz zmiany w systemach IT z obszaru ZSiR, w tym: 1. przygotowuje plan i harmonogram wdrożenia; 2. nadzoruje przygotowywanie i udostępnianie warstwy aplikacji oraz dokumentacji wdrożeniowej; 3. zarządza zmianą (wprowadza modyfikacji w trakcie wdrożenia); 4. wspiera użytkowników w czasie wdrażania systemów IT z obszaru ZSiR.
 • Wykonuje zadania analityczne obejmujące modyfikację i rozwój systemów IT w obszarze ZSiR oraz projektowanie i opracowywanie architektury systemów IT w obszarze ZSiR i rozwiązania zapewniające komunikację pomiędzy dziedzinowymi systemami zasilającymi a systemami centralnymi.
 • Współpracuje z dostawcami usług i systemów IT w obszarze ZSiR w zakresie budowy, rozwoju i modyfikacji systemów eksploatowanych i wdrażanych w tym obszarze, w tym uzgadnia i weryfikuje dokumentację projektową, techniczną i użytkową.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych dot. obszaru ZSiR.
 • Przygotowuje dokumentację niezbędną do wszczęcia procedur przetargowych w zakresie związanym z rozwojem i modyfikacją systemów IT w obszarze ZSiR, w tym uczestniczy w komisjach przetargowych i komisjach odbioru prac związanych z projektami realizowanymi w obszarze ZSiR.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analizy lub projektowania i wdrażania systemów teleinformatycznych

 • ­komunikatywna znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • znajomość przepisów prawa z zakresu badania zgodności systemów teleinformatycznych,
 • znajomość notacji UML i narzędzi do dokumentowania i zarządzania wymaganiami (np. Aris)
 • znajomość technik zbierania i zarządzania wymaganiami oraz modelowania danych i procesów
 • znajomość notacji BPMN
 • umiejętność analizy i specyfikowania wymagań funkcjonalnych dla systemów i usług IT
 • umiejętność stosowania narzędzi (CASE) w analizie i projektowaniu systemów informatycznych
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział II i III)
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność współpracy
 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera: pakiet MS Office
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie/Białe Błota

wsparcie informatyczne pracowników firmy stacjonarnie i zdalnie poprzez diagnozę i naprawę zgłaszanych usterek i awarii, utrzymanie i monitorowanie istniejące infrastruktury pod względem...

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle

Lokalizacja: podkarpackie/Jasło

Obsługa routera, dostosowanie go do obecnej topolgii, konfiguracja funkcji routera BGI Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Uprawnienia: znajomość systemu LINUX Wymagania inne:

wczoraj

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie/Poznań

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca w...

wczoraj