Główny informatyk

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116388

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Zagrożenie korupcją.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Projektuje systemy IT z obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny (ZSiR), w tym: zbiera wymagania dla systemów IT; zatwierdza modele projektowe, w tym przypadki użycia; weryfikuje poprawność dokumentów dostarczanych przez wykonawców umów dotyczących utrzymania i rozwoju systemów.
 • ­Zapewnia utrzymanie i rozwój systemów IT z obszaru ZSiR, w tym: administruje i zapewnia rozwój systemów IT z obszaru ZSiR (m.in. zapewnia odpowiednią jakość danych, zarządza zmianą, zapewnia zgodności systemów ze zdefiniowanymi wymaganiami etc.); koordynuje i monitoruje zewnętrzne usługi serwisowe systemów IT z obszaru ZSiR; weryfikuje poprawność dokumentów i usług świadczonych przez wykonawców umów dotyczących utrzymania i rozwoju systemów IT z obszaru ZSiR.
 • ­Wdraża systemy oraz zmiany w systemach IT z obszaru ZSiR, w tym: przygotowuje plan i harmonogram wdrożenia; prowadzi nadzór nad przygotowywaniem i udostępnianiem warstwy aplikacji oraz dokumentacji wdrożeniowej; zarządza zmianą (wprowadza modyfikacje w trakcie wdrożenia); wspiera użytkowników w czasie wdrażania systemów IT z obszaru ZSiR.
 • ­Przygotowuje dokumentację niezbędną do wszczęcia procedur przetargowych w zakresie związanym z utrzymaniem i rozwojem systemów IT w obszarze ZSiR, w tym bierze udział w komisjach przetargowych i komisjach odbioru prac związanych z projektami realizowanymi w obszarze ZSiR.
 • ­Opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych dot. obszaru ZSiR.
 • ­Gromadzi i archiwizuje dokumentację systemów IT z obszaru ZSiR (techniczną, powykonawczą, administracyjną i użytkową) umożliwiając dostęp do aktualnych informacji nt. systemów, w tym m.in. ich budowy, sposobu instalacji i konfiguracji oraz obsługi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wdrażania lub utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych
 • Znajomość metodyki prowadzenia projektów informatycznych
 • Wiedza z zakresu projektowania systemów IT
 • Umiejętność analizy i specyfikowania wymagań funkcjonalnych dla systemów i usług IT
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ