Główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125884

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- zagrożenie korupcją,


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Koordynuje procesem planowania i dostarczania modyfikacji systemów informatycznych zgodnie z przyjętymi dla nich kryteriami jakości.
 • Współpracuje z właścicielem biznesowym w zakresie identyfikacji potrzeb w zakresie modyfikacji świadczonych usług informatycznych, planuje nowe wdrożenia usług i zapewnia wsparcie dla użytkowników usług podczas ich wdrożenia, a także organizuje utrzymanie usług informatycznych.
 • Koordynuje realizację zadań wykonywanych przez administratorów systemów informatycznych.
 • Koordynuje usługami informatycznymi wspierającymi pracę Ministerstwa i jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz prowadzi dokumentację w zakresie utrzymania i rozwoju rejestrów sądowych.
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych.
 • Współpracuje z wewnętrznymi i zewnętrznymi dostawcami produktów stanowiących elementy usług informatycznych.
 • Współpracuje z instytucjami i organizacjami spoza resortu sprawiedliwości (w tym z organami Unii Europejskiej) w zakresie zarządzania usługami informatycznymi i opracowywania standardów wymiany informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemami informatycznymi
 • Wiedza z zakresu administrowania systemami informatycznymi, w tym wiedza z zakresu infrastruktury, systemów operacyjnych i systemów bazodanowych
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami informatycznymi
 • Asertywność, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, zorientowanie na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Certyfikat Prince 2 Foundation
 • Certyfikat ITIL
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ