Informatyk

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126215

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres zadań

 • Diagnozuje i rozwiązuje bieżące problemy użytkowników systemów informatycznych dotyczące eksploatowanego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania w ramach pierwszej linii wsparcia.
 • Konfiguruje, instaluje i utrzymuje dostępność sprzętu komputerowy oraz dokonuje na tym sprzęcie instalacji, aktualizacji niezbędnego oprogramowania.
 • Przygotowuje urządzenia oraz wspiera pracowników Ministerstwa w używaniu sprzętu znajdującego się w salach konferencyjnych należących do Ministerstwa (rzutnik, nagłośnienie, komputer/laptop obsługujący dane wydarzenie).
 • Podejmuje niezbędne działania zmierzające do zapewnienia właściwego funkcjonowania usług wideokonferencyjnych dla pracowników Ministerstwa.
 • Wykonuje prace w zakresie modernizacji, napraw oraz zmian użytkowników i miejsca użytkowania sprzętu komputerowego.
 • Prowadzi bieżącą obsługę zgłoszeń w systemie helpdesk - GLPI.
 • Opracowuje dokumentację do procedur zamówień przetargowych realizowanych dla sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego.
 • Wykonuje inne polecenia bezpośredniego przełożonego w zakresie kompetencji i zadań realizowanych przez Wydział.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z obsługą informatyczną

 • Wiedza z zakresu budowy, funkcjonowania i obsługi sprzętu komputerowego
 • Wiedza z zakresu konfiguracji systemu operacyjnego Windows oraz oprogramowania biurowego firmy Microsoft
 • Podstawowa znajomość budowy sieci komputerowej oraz możliwości jej wykorzystania
 • Podstawowa znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Kompetencje: organizacja pracy i osiąganie rezultatów, pozytywne podejście do klienta, skuteczna komunikacja, umiejętność pracy zespołowej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie średnie techniczne: technik informatyk lub technik teleinformatyk lub technik elektronik lub wyższe na kierunku informatyka
APLIKUJ TERAZ