Informatyk

Komenda Powiatowa Policji w Pucku
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Puck
Ogłoszenie o naborze Nr 126131

Warunki pracy

Praca o charakterze biurowym oraz praca w terenie.


Stanowisko pracy wymaga znacznej samodzielności w realizacji zadań, co wynika z organizacji pracy na tym stanowisku.


Osoba na tym stanowisku odpowiada za organizację pracy na tym stanowisku pracy, w tym za przestrzeganie terminów wynikających z przepisów prawa.


Osoba na tym stanowisku pracy prowadzi daną sprawę od początku do końca.

Zakres zadań

 • administrowanie merytoryczne i techniczne systemów informatycznych;
 • obsługa policyjnych i poza policyjnych baz danych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami;
 • przydzielanie oraz prowadzenie rejestru wydanych kart mikroprocesowych, tokenów;
 • bieżąca kontrola ważności certyfikatów kart mikroprocesowych (KSIP / SNP) oraz tokenów;
 • konfiguracja oraz administrowanie mobilnymi terminalami noszonymi (MTN);
 • administrowanie stanowiskami sieci internet utworzonymi w KPP w Pucku i jednostkach podległych, aktualizacja oraz kontrola systemu;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem sprzętu łączności i informatyki powierzonego pracownikom i funkcjonariuszom Policji oraz sprzętu otrzymanego z KWP w Gdańsku - wystawianie dowodów wydania / przyjęcia;
 • rozliczanie oraz obciążanie funkcjonariuszy i pracowników policji z pobranych urządzeń i materiałów z zakresu łączności i informatyki;
 • obsługa rejestratora rozmów;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii "B"
APLIKUJ TERAZ