Inspektor ds. analizy biznesowej w Biurze Cyfryzacji Miasta

Prezydent miasta stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Inspektor ds. analizy biznesowej w Biurze Cyfryzacji Miasta

 

 Termin składania dokumentów: 21 listopada 2019 r.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • Analiza i modelowanie wymagań, procesów i reguł biznesowych na potrzeby wdrażanych systemów IT.
 • Tworzenie dokumentacji projektowanych systemów IT zgodnie ze standardami inżynierii oprogramowania.
 • Współpraca z komórkami wewnętrznymi i podmiotami zewnętrznymi w zakresie analizy i projektowania systemów IT.
 • Rozwijanie metodyki analizy i projektowania systemów IT w podejściu tradycyjnym (waterfall) i zwinnym oraz wdrażanie innowacji w tym zakresie.

Charakterystyka pracy:

 • Prowadzenie analizy i oceny formalnej i merytorycznej wniosków o zainicjowanie projektów cyfrowych, składanych przez komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy.
 • Wsparcie opracowania dokumentacji przedwdrożeniowej systemów IT.
 • Udział w realizacji projektów informatycznych o różnym stopniu złożoności oraz w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
 • Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.
  Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących cyfryzacji i jej aktualnych wyzwań.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu oraz poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony w windy niedostosowane do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących, niewidzących oraz niesłyszących. Drzwi wejściowe do pomieszczenia pracy umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim.


Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, obsługą klienta, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas testu wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 3-letni staż pracy,
 • powyżej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie analizy i modelowania wymagań biznesowych, tworzenia dokumentacji przedwdrożeniowej na podstawie analizy biznesowej, współpracy z klientami zewnętrznymi w zakresie wdrażania systemów IT,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, sumienność, dążenie do rezultatu, komunikacja, samodzielność, współpraca.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu informatyki, zarządzania, nauk ścisłych.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

APLIKUJ TERAZ