Kierownik oddziału

Kuratorium Oświaty w Katowicach
Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 126778

Warunki pracy

Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i biurowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu 10 piętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na 6 piętrze. Zadania wykonywane w budynku urzędu oraz w ramach podróży służbowych.


 

Zakres zadań

 • Planuje, organizuje i kieruje pracą oddziału, poprzez wydawanie poleceń służbowych, wskazówek i wytycznych dotyczących ich realizacji w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości zadań realizowanych w ramach zakresów czynności pracowników Oddziału
 • Koordynuje i realizuje zadania związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania systemu teleinformatycznego Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz delegaturach
 • Nadzoruje i współuczestniczy w przygotowaniu dokumentacji technicznej i finansowej, a także wewnętrznych regulacji prawnych i materiałów pomocniczych w zakresie zadań koordynowanych przez Oddział, w tym dokumentacji dot. inwentaryzacji i specyfikacji zasobów systemu teleinformatycznego urzędu
 • Koordynuje i realizuje zadania związane z obsługą Systemu Informacji Oświatowej, w tym z przygotowywaniem zestawień statystycznych i informacji dotyczących szkół i placówek oświatowych z terenu woj. śląskiego
 • Nadzoruje tworzenie i aktualizowanie dokumentacji, instrukcji i procedur dotyczących systemów i aplikacji wykorzystywanych w pracy Kuratorium Oświaty w Katowicach, w tym Biuletynu Informacji Publicznej i serwisu internetowego KO
 • Współdziała z jednostkami organizacyjnymi kuratorium oświaty w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego realizowania zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z IT
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze IT,
 • Znajomość regulacji prawnych: KPA, ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność zarządzania personelem
 • Komunikatywność
 • Rzetelność i terminowość
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność współpracy
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego poziom B2
 • Znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows
 • Znajomość Windows Server i usług domenowych Active Directory
 • Znajomość języków programowania i technologii tworzenia aplikacji internetowych
 • Umiejętność pracy z serwerami baz danych np. MS Access, MySQL, SQL Server 2017 lub wyżej
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym pozwalający na tworzenie i czytanie dokumentacji technicznej
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie audytu IT
APLIKUJ TERAZ