Kierownik Zespołu Obsługi Incydentów Bezpieczeństwa PGE-CERT

Kierownik Zespołu Obsługi Incydentów Bezpieczeństwa PGE-CERT
Miejsce pracy: Warszawa
GKPGE/SYS/59/2023
Do obowiązków osoby zatrudnionej należało będzie:
 • Zarządzanie zespołem specjalistów w PGE-CERT (zespół certyfikowany w Trusted Introducer, członek FIRST) poprzez:
  • efektywne wyznaczanie i komunikowanie celów, zadań oraz standardów działania podległym pracownikom;
  • udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w zakresie realizowanych zadań, rozwiązywanie powstających konfliktów i problemów;
  • dbanie o dyscyplinę pracy podległego zespołu,
  • bieżącą i okresową ocena wyników i sposobu działania pracowników pod względem ilości i jakości wykonywanych prac oraz planowanie ich rozwoju poprzez odpowiedni dobór działań rozwojowych.
 • Rozwój i utrzymanie procesów obsługi incydentów cyberbezpieczeństwa
 • Udział w procesie wyboru oraz opiniowania rozwiązań i systemów cyberbezpieczeństwa
 • Raportowanie stanu bezpieczeństwa do kadry zarządzającej
 • Zapewnienie ciągłej zdolności operacyjnej zespołu PGE-CERT
 • Współpraca ze Spółkami z GK PGE w zakresie optymalizacji i rozwoju procesów obsługi incydentów IT w Grupie Kapitałowej PGE
 • Koordynacja procesów obsługi incydentów i współpraca z krajowymi zespołami CERT/CSIRT
 • Reprezentacja i współpraca z zagranicznymi zespołami cyberbezpieczeństwa w ramach FIRST
 • Planowanie, realizacja i kontrola realizacji nadzorowanego budżetu oraz optymalizacja kosztów w zarządzanym obszarze.
 • Nadzorowanie procesu rozwoju zabezpieczeń w systemach teleinformatycznych oraz ich implementacji, alokacji i utrzymania.
 • Monitorowanie branżowych publikacji dotyczących zagrożeń związanych z aktywnością złośliwego oprogramowania, atakami ukierunkowanymi, podatnościami 0-day
Od kandydatów do zatrudnienia wymagane są następujące umiejętności i kompetencje:
 • Doświadczenie zawodowe (min. 2 lata w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz min. 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem ludzkim)
 • Wykształcenie wyższe – preferowana informatyka lub pokrewne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Znajomość ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość metodyki SIM3 Security Incident Management Maturity Model
 • Podstawowa wiedza z zakresu architektury rozwiązań chmurowych
 • Znajomości zagrożeń sieciowych oraz zagrożeń dla systemów internetowych, środowiska biurowego, systemów serwerowych wykorzystujących rozwiązania wirtualizacji i konteneryzacji
 • Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność rozwiązywania złożonych problemów
 • Umiejętność budowania pozytywnych relacji oraz współpracy w zespole
 • Gotowość do poddania się procesowi pozyskania poświadczenia bezpieczeństwa umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Tajne”
 • Dodatkowym atutem będzie:
  • posiadanie certyfikatów z zakresu obszaru cyberbezpieczeństwa
  • wiedza w zakresie tworzenia koncepcji scenariuszy ataków na systemy teleinformatyczne
  • znajomość zagadnień dotyczących analizy złośliwego oprogramowania i zabezpieczania elektronicznego materiału dowodowego
  • doświadczenie w prowadzeniu mentoringu dla podległych pracowników w zespole PGE-CERT
Ze swojej strony oferujemy:
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez m.in. udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i członków Twojej rodziny
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
 • Bogaty pakiet świadczeń ZFŚS oraz dodatkowych (np. grupowe ubezpieczenie na życie, korzystne warunki dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego)
 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą
PGE Systemy S.A. jest spółką technologiczną, buduje, rozwija i utrzymuje nowoczesne systemy teleinformatyczne dla całej Grupy Kapitałowej PGE. Spółka aktualnie realizuje kilka dużych projektów rozwojowych, w tym budowę sieci łączności LTE450, i kilkaset innych inicjatyw. Obsługujemy około dwadzieścia tysięcy komputerów i ponad pół tysiąca maszyn wirtualnych.
PGE Systemy S.A. informuje, że w procesie rekrutacji żąda podania Państwa danych osobowych określonych w Kodeksie Pracy w art. 22¹ tj.: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dane te są przetwarzane przez PGE Systemy S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. ze względu na obowiązek prawny. Dane osobowe w zakresie: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są na podstawie w art. 22¹ Kodeksu Pracy wyłącznie gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Informujemy, że wysłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających szerszy zakres danych osobowych niż wskazany w Kodeksie Pracy traktowany jest przez PGE Systemy S.A. jako oświadczenie woli kandydata do pracy o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie wszystkich danych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych. W przypadku niewyrażenia zgody prosimy o niewysyłanie dokumentów (Nie wybieranie opcji „aplikuj”). Informujemy, że zgoda może zostać odwołana w każdym momencie poprzez kontakt z PGE Systemy S.A. na adres wskazany w pkt I klauzuli informacyjnej. Wszelkie dane, które wykraczają poza zakres określony w Kodeksie Pracy w art. 22¹, kandydat przekazuje dobrowolnie, a PGE Systemy S.A. przetwarza te dane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody kandydata na przetwarzanie tych danych.


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Sienna 39.

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.pgesystemy@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych. Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej aplikacji przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji bądź do momentu odwołania zgody. W przypadku, gdy Administrator uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

5. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.

8. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych zgodnego ze standardami EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Plukon Sieradz Sp. z o.o.

Lokalizacja: łódzkie/Gruszczyce

The company Plukon Sieradz Sp. z o.o. is looking for IT Application Manager. The person employed in this position will report to Plukon Food Group Manager IT Operations. What will belong to your...

2023-09-30

Lotte Wedel Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

POZNAJ WYJĄTKOWE SKŁADNIKI SWOJEJ PRZYSZŁEJ PRACY. To będą Twoje zadania: zapewnienie poprawnego, bezpiecznego i efektywnego działania sprzętu oraz oprogramowania IT w dedykowanym obszarze...

2023-09-28

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław

planowanie zmian rozwojowych w zakresie technologii systemów informatycznych w organizacji wdrażanie nowych rozwiązań i systemów informatycznych, usprawniających działania operacyjne i...

2023-09-26