Pracownik administracyjny w Sekcji Programów Międzynarodowych Działu Nauki

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie
poszukuje pracownika na stanowisko administracyjne
w wymiarze pełnego etatu
w Sekcji Programów Międzynarodowych Działu Nauki

 

Pracownik administracyjny w Sekcji Programów Międzynarodowych Działu Nauki
Miejsce pracy: Kraków, ul. Podwale

Opis stanowiska:

 

Wsparcie badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w nawiązywaniu współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz pozyskiwaniu i realizacji badań w ramach usług zleconych.

 

Praca umożliwia zdobycie unikalnego doświadczenia w zakresie zarządzania projektami z dziedziny medycyny i nauk o zdrowiu prowadzonymi w ramach umów na wykonanie usług (tzw. Komercyjna Działalność Umowna) zleconych przez podmioty krajowe i zagraniczne.


Zadania:
 • identyfikacja możliwości pozyskania zleceń i zakontraktowania realizacji usług badawczych lub eksperckich, zbieranie zgłoszeń zapotrzebowania na realizację usługi komercyjnej;
 • obsługa administracyjna działalności usługowej:
  • przygotowywanie ofert z warunkami realizacji zamówienia,
  • sporządzanie projektów umów, negocjacje zapisów umów, koordynacja procesu podpisywania umów,
  • nadzór nad prawidłową realizacją umowy, wsparcie dla naukowców podczas ich realizacji, zarządzanie zmianami w warunkach realizacji umów,
  • koordynacja procesu rozliczania i raportowania, odbiór przedmiotu zamówienia;
 • dbanie o sprawny przepływ informacji miedzy jednostkami organizacyjnymi uczelni;
 • bieżące prace administracyjne.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość zagadnień związanych z zawieraniem umów i realizacją usług zleconych;
 • samodzielność, dobra organizacja pracy oraz umiejętność działania pod presją czasu;
 • analityczne myślenie, umiejętność pozyskiwania informacji oraz rozwiązywania problemów, samodzielna analiza regulacji prawnych;
 • dokładność, staranność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności interpersonalne – wysoka kultura osobista, budowanie pozytywnych relacji z naukowcami i partnerami, zarówno akademickimi, jak komercyjnymi, efektywna komunikacja, asertywność, negocjacje.
Atuty kandydata:
 • doświadczenie związane z zarządzaniem badaniami naukowymi;
 • doświadczenie w zakresie obsługi usług zleconych;
 • doświadczenie związane z pracą w sektorach: medycznym, nauk o zdrowiu, farmaceutycznym lub pracą w szkole wyższej;
 • doświadczenia w sporządzaniu, weryfikowaniu i negocjacji umów;
 • umiejętność obsługi systemu SAP.
Oferujemy:
 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo na czas nieokreślony;
 • możliwość ustalenia indywidualnego/ruchomego rozkładu czasu pracy;
 • praca samodzielna, w ramach i przy wsparciu interdyscyplinarnego zespołu;
 • możliwość rozwijania umiejętności, udziału w szkoleniach;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy;
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego, pakietu sportowego, pakietu medycznego;
 • biuro zlokalizowane w ścisłym centrum miasta – ul. Podwale.
Dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony­ osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;
- przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia z Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: dzial.nauki@uj.edu.pl lubpocztą tradycyjną na adres: Dział Nauki CM, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w Dziale Nauki CM, ul. Podwale 3 II piętro, 31-118 Kraków.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji aniprofilowania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO
APLIKUJ TERAZ