Specjalista

Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Jelenia Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 125889

Warunki pracy

Praca na 1 piętrze budynku, w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym. Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej  4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała. Praca wymaga sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu oraz sprawności obu rąk. Praca wymaga szczególnej koncentracji i umiejętności komunikacji. Stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę i telefon. W budynku brak windy. Podjazd oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych jedynie na parterze budynku. Stanowisko wymaga przemieszczania się pomiędzy budynkami Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, praca jednozmianowa, podstawowy system czasu pracy. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Sprawuje funkcję administratora lokalnego systemów policyjnych oraz administratora technicznego systemów policyjnych.
 • Sprawuje funkcję administratora dla systemów niejawnych Policji.
 • Utrzymuje sprawność infrastruktury teleinformatycznej.
 • Zarządza stacjami roboczymi w zakresie instalacji, konfiguracji i personalizacji.
 • Dokonuje przeglądu i konserwacji sprzętu teleinformatycznego.
 • Monitoruje i raportuje stan bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Prowadzi politykę antywirusową.
 • Dba o sprawność techniczną urządzeń teleinformatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze teleinformatycznym
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Znajomość Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej
 • Znajomość Ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji
 • Znajomość Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne
 • Znajomość Zarządzenia nr 27 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania
 • Znajomość Ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Dyspozycyjność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Inicjatywa własna
 • Rzetelność
 • Terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kwalifikacje uprawniające do eksploatacji w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci teleinformatycznych.
 • Kursy i szkolenia z dziedziny teleinformatyki.
 • Znajomość języka angielskiego technicznego.
 • Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV.
 • Prawo jazdy kategorii B.
APLIKUJ TERAZ