Specjalista

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125394

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Monitoruje działanie eksploatowanych systemów łączności trankingowej, systemu radioliniowego, systemu rejestracji korespondencji oraz systemów retransmisji policyjnych sygnałów radiowych,
 • Konfiguruje infrastrukturę techniczną systemów trankingowych i systemów rejestracji korespondencji oraz tworzy i edytuje bazy użytkowników systemowych w zakresie urządzeń i stacji abonenckich, uczestniczy w tworzeniu docelowych plików oprogramowania oraz programuje trankingowe radiotelefony abonenckie,
 • Prowadzi rejestrację i archiwizację grupowej oraz indywidualnej korespondencji radiowej prowadzonej w systemie łączności trankingowej, przygotowuje dokumentację w tym zakresie do udostępnienia uprawnionym podmiotom,
 • Przeprowadza lub uczestniczy w okresowych przeglądach profilaktycznych eksploatowanych systemów i urządzeń łączności,
 • Uczestniczy w przygotowywaniu projektów dokumentacji dotyczącej organizacji łączności dla potrzeb logistycznego zabezpieczenia doraźnych lub planowanych operacji policyjnych,
 • Analizuje i diagnozuje problemy związane z awariami eksploatowanych systemów i urządzeń łączności,
 • Uczestniczy w opracowaniu i wdrażaniu nowych projektów i rozwiązań w zakresie trankingowych systemów łączności oraz systemów retransmisji policyjnych sygnałów radiowych w obiektach specjalnych,
 • Tworzy i aktualizuje dokumentację techniczną, instrukcje, procedury oraz bazy danych eksploatowanych systemów radiowych, programów i aplikacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 1 roku w obsłudze systemów i urządzeń teleinformatycznych
 • Umiejętności: czytania schematów ideowych urządzeń, posługiwania się urządzeniami pomiarowymi, obsługi systemu opercyjnego WINDOWS, pakietu MS OFFICE, pracy w zespole.
 • Znajomość: techniki radiokomunikacyjnej.
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Świadectwo kwalifikacyjne E - uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku do 1 kV
 • Umiejętność obsługi systemu operacyjnego LINUX
 • Prawo jazdy kategorii "B"
 • Komunikatywość
APLIKUJ TERAZ