Specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127228

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Wytwarza, wydaje i ewidencjonuje Wielofunkcyjne Karty Dostępowe oraz identyfikatory osobiste MSZ.
 • Zarządza uprawnieniami dostępu użytkowników do systemów zabezpieczenia technicznego obiektów MSZ.
 • Przetwarza i archiwizuje dane z systemów zabezpieczenia technicznego obiektów MSZ.
 • Weryfikuje i analizuje ewidencję kart typu „Wizyta”, „Zastępcza” oraz „Ambulatorium” wydawanych przez biura przepustek w obiektach Ministerstwa.
 • Opracowuje dokumentację określającą poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w Ministerstwie, a także formułuje wytyczne i opiniuje projekty takiej dokumentacji opracowane w placówkach zagranicznych oraz przeprowadza kontrolę w tym zakresie po otrzymaniu odpowiedniego upoważnienia od przełożonego.
 • Współdziała z innymi komórkami organizacyjnymi przy wyznaczaniu w placówkach zagranicznych stref ochronnych i formułuje wytyczne dotyczące organizacji takich stref oraz opracowuje i aktualizuje plan ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie. Formułuje wytyczne dla opracowania takich planów w placówkach zagranicznych oraz przeprowadza kontrolę w tym zakresie po otrzymaniu odpowiedniego upoważnienia od przełożonego.
 • Sprawuje bieżącą kontrolę i nadzór nad stosowaniem środków bezpieczeństwa fizycznego służących zabezpieczeniu pomieszczeń specjalnych ministerstwa, stanowiących I strefę ochronną, zgodnie z wewnętrznymi procedurami w tym zakresie.
 • Współdziała z innymi komórkami organizacyjnymi w planowaniu i realizacji działań mających na celu zapewnienie stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego wymaganych do zabezpieczenia informacji niejawnych w Ministerstwie i placówkach zagranicznych oraz przeprowadza kontrolę w tym zakresie po otrzymaniu odpowiedniego upoważnienia od przełożonego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania systemami zabezpieczenia technicznego obiektów.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się przeszkoleniu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
 • Wiedza: znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych, wiedza specjalistyczna w zakresie systemów zabezpieczenia technicznego obiektów.
 • Umiejętność: współpracy, komunikacji, analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, kreatywność, samodzielność i inicjatywa, dyspozycyjność (gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Specjalistyczne przeszkolenie w zakresie: stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych; ochrony osób i mienia; zasad tworzenia specyfikacji technicznych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Znajomość: ustawy o ochronie mienia i osób; problematyki ochrony mienia i osób, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony fizycznej.
 • Umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych takich jak: GRANTA 4 WINDOWS, BABYLON NT, COMPAS 2026, CardID.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; krajowe lub zagraniczne...

2023-09-27

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest...

2023-09-06