Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 115859

Warunki pracy


 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania


- praca na wysokości powyżej 3 metrów,


- prowadzenie pojazdów służbowych,


- wyjazdy służbowe do pracy w terenie,


- wymuszona pozycja ciała,


- praca przy urządzeniach pod napięciem elektrycznym 1 kV • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- praca w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu komputerowego,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań

 • Instaluje, uruchamia, programuje, konserwuje oraz serwisuje system bezpieczeństwa (CCTV, SSWiN, SSP) w obiektach KWP zs. w Radomiu oraz KMP/KPP i jednostkach im podległych na terenie garnizonu mazowieckiego
 • Diagnozuje oraz usuwa uszkodzenia, awarie w obiektach objętych systemem bezpieczeństwa
 • Instaluje, konfiguruje, konserwuje sprzęt, oprogramowania komputerowego, MTN i MTP u użytkowników garnizonu mazowieckiego oraz wykonuje drobne prace związane z rozbudową, funkcjonowaniem i utrzymaniem sprzętu i systemów
 • Kontroluje prace firm zewnętrznych związanych z konserwacją i naprawami urządzeń wchodzących w skład systemów zabezpieczeń technicznych, w tym organizowanie robót, kontrola bieżąca, odbiory wykonanych prac, rozliczanie materiałowo-finansowe
 • Uczestniczy w przygotowywaniu postępowań przetargowych na dostawę i zakup urządzeń systemów zabezpieczeń technicznych, w tym przeprowadza rozeznania rynku, przygotowuje protokoły konieczności lub awarii oraz zleceń
 • Dokonuje comiesięcznych oraz kwartalnych przeglądów urządzeń systemów zabezpieczeń
 • Prowadzi ewidencję oraz dokumentację związaną z naprawami i konserwacjami urządzeń wchodzących w skład systemu zabezpieczeń technicznych obiektów KWP zs. w Radomiu oraz KMP/KPP i jednostek im podległych
 • Bierze udział w przeglądach technicznych oraz odbiorach robót inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz remontowych na terenie KWP zs. w Radomiu oraz KMP/KPP i jednostek im podległych, w tym sprawdza kompletność dokumentacji powykonawczej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w branży teleinformatycznej lub informatycznej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • poświadczenie bezpieczeństwa do informacj niejawnych o klauzuli TAJNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • ukończenie kursu pracownika zabezpieczenia technicznego co najmniej pierwszego stopnia
 • prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia SEP E 1kV
 • samodzielność, dyspozycyjność, dokładność, skrupulatność, umiejętność organizacji pracy, łatwość nawiązywania kontaktów
 • znajomość systemów bezpieczeństwa CCTV, SSWiN, SSP
 • znajomość: ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy Prawo zamówień publicznych, Norm Obronnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończenie kursu pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia
APLIKUJ TERAZ