WMS Key User

WMS Key User
Miejsce pracy: Nowy Modlin
Opis stanowiska
 • Kluczowy udział w implementacji systemu WMS w nowopowstającym Centrum Dystrybucji
 • Po implementacji, kontrolowanie interfejsów systemowych, wykonywanie analiz związanych z zagadnieniami logistycznymi
 • Wspieranie działu operacyjnego w zakresie programu WMS
 • Konfiguracja i kontrola efektywności działania algorytmów optymalizujących pracę magazynu
 • Wdrażanie i optymalizacja raportów kontrolnych i mierników efektywnościowych
 • Udział w optymalizacji procesów logistycznych od strony systemu WMS i stosowanych narzędzi IT
 • Rozwijanie, utrzymywanie systemu WMS oraz wdrażanie WMS i EDI dla nowych klientów
 • Bieżąca aktualizacja systemów IT i oprogramowania, monitorowanie ich pod kątem usterek
 • Współpraca z dostawcami sprzętu i oprogramowania, optymalizacja zakupów sprzętu lub oprogramowania
 • Przekazywanie wszystkich spraw informatycznych oraz bieżąca współpraca z Centralnym Działem IT
 • Przygotowywanie rocznego budżetu IT dostosowanego do celów operacyjnych i biznesowych
 • Instalacja i konserwacja sprzętu komputerowego (komputery, ekrany wózków widłowych, serwery, telefonia, sprzęt WMS)
Wymagania
 • Doświadczenie w konfiguracji systemów bądź modułów WMS, znajomość zasad funkcjonowania firm logistycznych bądź magazynów firm produkcyjnych
 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub student ostatnich lat studiów
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (szkolenia za granicą)
 • Dyspozycyjność do podróży służbowych (szkolenia w siedzibie firmy w centralnej Polsce i za granicą)
Oferujemy
 • Zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę
 • Prywatna opieka medyczna dla pracownika
 • Dofinansowanie karty sportowej, możliwość dołączenia do grupowej polisy na życie na preferencyjnych warunkach
 • Pakiet socjalny: dofinansowanie wczasów pod gruszą i bony świąteczne
 • Kompleksowy program wdrożenia
 • Możliwość udziału w realizacji projektów w grupie NewCold na całym świecie
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), informujemy, iż:
Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NewCold Poland Engineering Support sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, adres e-mail: info.poland@newcold.com (dalej jako: „Administrator”).
Zgoda
1. Klikając przycisk „Aplikuj” wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (zgoda jest wyrażana w zakresie dodatkowych danych osobowych, które nie zostały wskazane we właściwych przepisach lub których podanie nie jest niezbędne do zawarcia umowy, jeżeli prześle Pani / Pan takie dodatkowe dane osobowe).
2. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji, wysyłając taką informację na adres mailowy Administratora podany powyżej. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Cele i podstawy prawne przetwarzania
1. Przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych odbędzie się w następujących celach:
• w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 kodeksu pracy lub ewentualnie innych właściwych aktach prawnych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny), natomiast pozostałe dane np. zdjęcie, dane do kontaktu oraz inne informacje zawarte w liście motywacyjnym, na podstawie Pani/Pana zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
• w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych Administratora (w przypadku wyrażenia uprzedniej zgody) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą, która może zostać odwołana w dowolnym czasie);
• ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polega na dochodzeniu należnych roszczeń lub obronie przed zgłoszonymi roszczeniami);
2. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawrze Pani/Pan dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje o stanie zdrowia, niepełnosprawności) konieczna będzie Pani/Pana pisemna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Jeżeli Pani / Pan nie chce, aby Administrator przetwarzał Pana/Pani dodatkowe dane osobowe, prosimy o nieumieszczanie takich danych osobowych w przesyłanych dokumentach rekrutacyjnych.
Okres przechowywania i możliwość odwołania zgody
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane czas trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a po zakończeniu tego procesu przez okres 30 dni.
2. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku lub krócej jeśli wycofa Pani/Pan wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich danych.
3. W celu odwołania zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji należy wysłać wiadomość na adres mailowy Administratora podany powyżej. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
4. W przypadku przetwarzania na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora - do osiągnięcia celu lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (np. hosting skrzynek mailowych) prawne, doradcze, podmioty świadczące usługi agencji rekrutacyjnej, dostawy systemów zarządzania rekrutacjami, na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Prawa osób fizycznych
1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
• przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany;
• wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
2. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem na adres e-mail wskazany powyżej lub listownie na adres siedziby Administratora.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie danych wskazanych w zdaniu poprzedzającym uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie uniemożliwia wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
Informacja o braku profilowaniu i braku przekazywania danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowej.
Oświadczenie zgody
Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez NewCold Poland Engineering Support sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-677, przy ul. Taśmowej 7, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska, przez okres 1 roku. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie, a nadto że cofnięcie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.”
APLIKUJ TERAZ