Ekspert

Ogłoszenie numer: 9098182, z dnia 2024-07-03

Polska Agencja Kosmiczna w Gdańsku
Prezes
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Ekspert

Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3

Nr Ref.: 5/202

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy: Departament Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej Polskiej Agencji Kosmicznej, siedziba w Gdańsku.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • udział w przygotowaniu i wdrożeniu Narodowego Systemu Łączności Satelitarnej, w tym w szczególności definiowaniu produktów, serwisów, usług i monitoringów systemu;
 • udział w opracowywaniu, realizacji programów i projektów w zakresie rozwoju technologii kosmicznych, w szczególności w zakresie łączności i nawigacji satelitarnej oraz wsparcie w ich nadzorowaniu;
 • uczestnictwo w pracach krajowych i międzynarodowych zespołów zadaniowych, grup roboczych, itp., w tym w szczególności agend UE, ESA, EDA i NATO, powołanych dla definiowania wymagań i realizacji programów i projektów w zakresie łączności i nawigacji satelitarnej, oraz opracowywania rekomendacji odnośnie zakresu i kierunków działań dla ich wykorzystania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • współudział w inicjowaniu, przygotowaniu i realizacji projektów w dziedzinach łączności i nawigacji satelitarnej, w tym w szczególności w ramach Krajowego Programu Kosmicznego i Krajowego Planu Odbudowy;
 • udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych przedsięwzięciach dotyczących zagadnień związanych z obszarem łączności i nawigacji satelitarnej;
 • usługi doradcze dla organizacji, instytucji i innych podmiotów w zakresie inicjatyw i możliwości udziału w programach i projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej, Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego, Komisji Europejskiej oraz innych instytucji i organizacji międzynarodowych w zakresie rozwoju technologii łączności i nawigacji satelitarnej;
 • współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu konkursów i postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie spraw związanych z działalnością departamentu;
 • przygotowywanie, organizacja i prowadzenie szkoleń, seminariów i konsultacji związanych z łącznością i nawigacją satelitarną;
 • realizacja innych działań w obszarze łączności i nawigacji satelitarnej, podejmowanych przez Polską Agencję Kosmiczną.

Wymagania

Niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe magisterskie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych;
 • co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zadań związanych z technologiami kosmicznymi;
 • doświadczenie współpracy międzynarodowej i/lub pracy zagranicznej, związanej z rozwojem zdolności łączności i/lub nawigacji satelitarnej;
 • doświadczenie współpracy międzynarodowej w ramach krajowych i międzynarodowych zespołów zadaniowych, grup roboczych, itp., ukierunkowanych na wykorzystanie technologii satelitarnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się i pracę na dokumentach;
 • wiedza z zakresu systemów satelitarnych, w tym w szczególności łączności i nawigacji satelitarnej;
 • wiedza z zakresu europejskiej działalności kosmicznej;
 • znajomość ustawy z dnia 21 października 2020r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1957).
wymagania dodatkowe:
 • udokumentowana współpraca międzynarodowa w zakresie łączności satelitarnej (np. stypendia, staże, projekty, praca zagraniczna);
 • poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum „poufne” (będzie dodatkowym atutem);
 • poświadczenie ukończeni kursu popularnej metodyki zarządzania projektami (np. Agile, PMLC, Prince2);
 • umiejętność sporządzania analiz, raportów, zestawień oraz dokumentowania działań administracyjnych;
 • umiejętność współpracy w grupie zadaniowej;
 • umiejętność skutecznego działania pod presją czasu;
 • znajomość ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2024 poz. 632);
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, umiejętność myślenia analitycznego, dokładność, systematyczność.
Wymagane dokumenty:
Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające wymagania prosimy o złożenie następujących dokumentów:
W pierwszym etapie procesu:
 • CV oraz list motywacyjny.
W kolejnych etapach naborów niezbędne będą:
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego;
 • oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań;
 • kopie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj.: Dz. U. z 2024 r. poz. 632 ze zm.).
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Polska Agencja Kosmiczna

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk Miejsce wykonywania pracy: Departament Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej...

2024-07-03