Główny specjalista (analityk) w Biurze Informatyki

Najwyższa Izba Kontroli
poszukuje kandydata na stanowisko
Główny specjalista (analityk) w Biurze Informatyki
nr rekrutacji.: R/2024/42/BIT_BIF/GSI

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, docelowo na czas nieokreślony

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Filtrowa 57
Zadania realizowane na stanowisku:
 • tworzenie specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla rozwiązań IT,
 • pozyskiwanie, uzgadnianie, analiza i tworzenie specyfikacji wymagań biznesowych i systemowych,
 • analiza procesów i projektowanie ich optymalizacji,
 • przygotowywanie rekomendacji rozwiązań zarówno pod kątem biznesowym jak i technologicznym,
 • współpraca z zespołem projektowym odpowiedzialnym za tworzenie i rozwój oprogramowania oraz wdrażanie nowych funkcjonalności,
 • współpraca z klientami wewnętrznymi – użytkownikami wdrażanych funkcjonalności,
 • współpraca z ekspertami w celu zaprojektowania optymalnych rozwiązań,
 • uczestnictwo w pracach w komisji przetargowej dot. budowy i rozwoju oprogramowania,
 • identyfikacja i rozwiązywanie problemów pojawiających się w bieżącej pracy,
 • aktywne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami,
 • raportowanie statusowe zgodnie z przyjętym modelem
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • zdolności analityczne w zakresie identyfikowania wymagań biznesowych i przekładania ich na rozwiązania IT,
 • doświadczenie w obszarze analizy procesów, wymagań biznesowych i implementacji zmian w systemach (minimum 2 lata),
 • minimum 5 lat stażu pracy,
 • rozumienie architektury systemów IT, zagadnień związanych z integracją,
 • znajomość notacji UML i zasad modelowania w BPMN,
 • zaangażowanie i inicjatywa w realizacji powierzonych zadań,
 • samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy,
 • umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz pracy w zespole
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w modelowaniu systemów w narzędziach typu CASE (np. Sparx Enterprise Architect)
 • doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy workflow,
 • znajomość narzędzi do wizualizacji ekranów,
 • doświadczenie w sektorze administracji publicznej,
 • znajomość metodyk prowadzenia projektów (Agile, Prince2, PMP),
 • znajomość języka SQL,
 • doświadczenie w pracach w komisji przetargowej dot. budowy i rozwoju oprogramowania
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • dostęp do szkoleń, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • dodatkowe wynagrodzenie (tzw. trzynastka);
 • dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci;
 • składka PPK od pracodawcy w wysokości 4%.
Wymagane dokumenty:
 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV).
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
 • Etap I – wstępna selekcja złożonych ofert;
 • Etap II – weryfikacja kwalifikacji i kompetencji wybranymi metodami testowymi;
 • Etap III – rozmowa kwalifikacyjna z Komisją. Narzędziami wspierającymi proces mogą być kwestionariusze osobowości zawodowej.

Prosimy o nie podawanie w dokumentach aplikacyjnych informacji, które mogą stanowić szczególną kategorię danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO (m.in. danych dot. zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych).

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, ze zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa, tel. 22 444 50 00.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel.22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl, Warszawa 02-056, ul. Filtrowa 57.
 3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji lub naboru do pracy w NIK na podstawie przepisów art. 221 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465.), art. 67 w związku z art. 69 c ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623) oraz art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b i art. 10 RODO, a pozostałe dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pani / Pana zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli w dokumentach są zawarte dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani / Pana wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. A RODO.
 4. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków lub podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. W przypadku wyłonienia Pani / Pana w procesie rekrutacji lub naboru do zatrudnienia i umieszczenia informacji o wynikach naboru na stronie Biuletynu Informacji Publicznej NIK (BIP NIK), stosownie do art. 69 c ust 2 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych (imienia i nazwiska) będą osoby korzystające z Biuletynu Informacji Publicznej NIK.
 5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji lub naboru, w tym sprawdzenia i oceny kwalifikacji i kompetencji do pracy oraz w celu wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, a następnie w celu archiwizacji dokumentów po przeprowadzeniu rekrutacji lub naboru, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2020 r., poz. 164).
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji lub naboru, w którym bierze Pani / Pan udział oraz do momentu przedawnienia zaistniałych ewentualnych roszczeń, a następnie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.
 7. W przypadku wyrażonej przez Panią / Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji lub naborów, Pani / Pana dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty ich złożenia.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Najwyższą Izbę Kontroli Pani / Pana danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące uprawnienia:
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, w przypadku przetwarzania danych na tej podstawie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; w przypadku chęci wycofania zgody uprzejmie prosimy o przesłanie odpowiedniej informacji, na adres: nabory@nik.gov.pl, rekrutacja@nik.gov.pl, iod@nik.gov.pl lub w formie tradycyjnej na adres korespondencyjny administratora wskazany w pkt. 1; 
  • prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii, stosownie do art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, stosownie do art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych, w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w art. 18 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych, w przypadkach zajścia okoliczności, o których mowa w art. 20 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie Najwyższej Izbie Kontroli Pani / Pana danych osobowych w zakresie wynikającym art. 221 Kodeksu pracy oraz w przypadku kandydatów na stanowiska kontrolerów art. 67 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli jest obowiązkowe i niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji lub naborze do pracy w NIK. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić kontakt i uczestnictwo Pani / Pana w rekrutacji lub naborze do pracy w NIK.
 2. W oparciu o Pani / Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani / Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

KOBYLARNIA S.A.

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie/Kobylarnia

Twój zakres obowiązków obsługa informatyczna procesów firmy budowlanej gospodarowanie i nadzór nad zasobami informatycznymi i telekomunikacyjnymi firmy zarządzanie dostępem do sieci Internet...

2024-06-05