Główny specjalista ds. zarządzania ryzykiem

CENTRUM NAUKI KOPERNIK
 
poszukuje kandydatów i kandydatek do pracy w Dziale Organizacyjnym na stanowisku:
Główny specjalista ds. zarządzania ryzykiem
Warszawa, Powiśle

(1 etat)


Zakres obowiązków
Koordynowanie procesów związanych z Zarządzaniem Ryzykiem:
 • Edukacja i świadomość poprzez zapewnienie odpowiedniej wiedzy na temat ZR, współpraca z osobami odpowiedzialnymi za ryzyka, ukierunkowanie i pomoc w dobrym opisaniu ryzyka i mechanizmów zapobiegania oraz zarządzanie tym ryzykiem.
 • Identyfikacja ryzyka, analiza procesów. Ocenienie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, wpływu na organizację, analiza SWOT. Zaplanowanie działań zaradczych, wsparcie w opracowaniu planów działania w przypadku wystąpienia ryzyka, awaryjne procedury i planów kontynuacji działalności.
 • Regularna obserwacja i śledzenie ryzyka w organizacji, analiza wskaźników i reagowanie na zmiany, raportowanie.
 • Dostosowywanie działań zaradczych, w przypadku zmiany ryzyka również dostosowanie strategii, ukierunkowanie i pomoc w dobrym opisaniu ryzyka i mechanizmów zapobiegania oraz zarządzanie ryzykiem.
Zapewnienie aktualności i kompletności planów ciągłości działania i zarządzania kryzysowego:
 • Regularna aktualizacja planów, dostosowywanie ich do zmieniających się warunków, ryzyk. Weryfikacja informacji, danych kontaktowych, procedur awaryjnych, listy zasobów etc.
 • Sprawdzenie kompletności planów, aktualności opisu procedur awaryjnych, listy zasobów, kontaktów, określenie harmonogramów jak często i kiedy plany są przeglądane i aktualizowane.
 • Testowanie planów, zaangażowanie pracowników do ćwiczeń awaryjnych, sprawdzenie czy plan działa w praktyce, szkolenia dla pracowników.
 • Wspieranie działań związanych z zarządzaniem procesami.
Czego od Ciebie oczekujemy
 • Wykształcenia wyższego z doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem w instytucjach.
 • Min. 4 lat doświadczenia na podobnym stanowisku eksperckim.
 • Ukończonego szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem (mile widziane certyfikaty).
 • Bardzo dobrej umiejętności przedstawiania skomplikowanych informacji i danych w sposób zrozumiały dla odbiorców.
 • Bardzo dobrej znajomości Pakietu MS Office i innych urządzeń biurowych.
 • Samodzielności, zdolności organizacyjnych, komunikacyjnych oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacja stresowych.
 • Mile widziana znajomość standardów ISO 22301 i ISO 31000 dotyczących zarządzania ciągłością działania i ryzykiem.
Oferujemy
 • Umowa o pracę
 • Możliwość pracy hybrydowej
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Świadczenie Świąteczne
 • Premia roczna
 • Dostęp do platform rozwojowych
 • Dostęp do kafeterii benefitowej
 • Vouchery
  do Kopernika
 • Inspirujące i profesjonalne środowisko pracy
 • Doskonała lokalizacja biura

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, kontakt: rekrutacja@kopernik.org.pl (dalej jako „CNK”).
 2. Dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, są przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
  a) lub art. 9 ust. 2 lit.
  a) RODO (jeżeli dokumenty zawierają takie dane); na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora: dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 4. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym możliwość skorzystania z wyżej wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, w szczególności, podmioty świadczące usługi informatyczne, przy czym wszyscy odbiorcy są zobowiązani są do przestrzegania w tym zakresie przepisów RODO, w tym do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego stosunku prawnego oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Informujemy, że wybrani kandydaci mogą podlegać weryfikacji w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym z uwagi na obowiązek prawny określony w art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 405.2018 t.j.). Dane osobowe wybranych kandydatów znajdujących się w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym będą przetwarzane przez CNK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 10. Decyzje dotyczące podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych jest możliwy w formie elektronicznej na adres e-mail rekrutacja@kopernik.org.pl