Główny specjalista informatyk w Biurze Informatyki

Najwyższa Izba Kontroli
poszukuje kandydata na stanowisko
Główny specjalista informatyk w Biurze Informatyki
nr rekrutacji.: 2 R/2024/39/BIT_BIC/SGSI

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, docelowo na czas nieokreślony

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Filtrowa 57
Zadania realizowane na stanowisku:
 • analiza, projektowanie i rozwój architektury platformy systemów IT, tak aby spełniały wymagania wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa;
 • opracowywanie i implementacja strategii rozwoju technologicznego oraz planowania przyszłych funkcjonalności systemów i aplikacji IT;
 • definiowanie wymagań dotyczących projektów: infrastruktura, oprogramowanie, dobór narzędzi i technologii;
 • definiowanie aplikacji, które będą tworzone lub modyfikowane w ramach projektu;
 • współpraca z właścicielami biznesowymi, w tym odbiór analiz biznesowych i ocena wykonalności wymagań;
 • projektowanie integracji między systemami informatycznymi;
 • wsparcie zespołów analityków, programistów, testerów i innych specjalistów;
 • koordynowanie prac zespołów uczestniczących w realizacji i wdrożeniu;
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej i projektowej, w tym opisów architektury, specyfikacji wymagań;
 • przeprowadzanie ewaluacji obszarów do rozwoju systemów i procedur IT;
 • śledzenie i analiza nowych technologii oraz podejść architektonicznych, ocena ich potencjalnego wpływu na NIK oraz proponowanie stosownych zmian;
 • współpraca dostawcami systemów informatycznych w zakresie rozwoju i modernizacji systemów informatycznych.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne;
 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze projektowania, wdrażania i rozwoju systemów informatycznych;
 • minimum 3 lata doświadczenia w zakresie projektowania architektury systemów zorientowanych na usługi, systemów w architekturze wielowarstwowej, systemów o wysokiej wydajności i niezawodności;
 • biegła znajomość technologii .Net/C#, MS SQL oraz aktualnych narzędzi, technik i rozwiązań stosowanych w projektowaniu i budowie systemów IT;
 • znajomość zagadnień związanych z automatyzacją zadań, zarządzaniem obciążeniem oraz skalowalnością systemów;
 • umiejętność oceny i wdrażania nowoczesnych technologii oraz podejść architektonicznych w celu osiągnięcia wysokiej wydajności i bezpieczeństwa systemów;
 • znajomość języka UML i notacji BPMN, wiedza praktyczna z zakresu modelowania biznesowego;
 • umiejętność obsługi narzędzi projektowych oraz znajomość metodyk zarządzania projektami;
 • doświadczenie w realizacji architektury rozwiązań zawierających elementy hurtowni danych i narzędzi typu Business Intelligence
 • znajomość technologii i doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych np.: MySQL, PostgreSQL, MSSQL, MariaDB;
 • znajomość technologii i doświadczenie w pracy z dowolnym z serwerów aplikacyjnych np.: JBoss, WebLogic, GlassFish, Apache Tomcat oraz platformy .NET Microsoftu;
 • znajomość technologii i doświadczenie w pracy z Web Serwisami i Application Programming Interface (API) ;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz czytanie i analizowanie dokumentacji technicznej;
 • samodzielność i terminowość w realizacji powierzonych zadań;
 • doskonałe umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz zdolność do efektywnej współpracy z zespołem;
 • bardzo dobre umiejętności analityczne, rozwiązywania problemów oraz planowania i organizacji pracy.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w rozwijaniu systemów w architekturze mikroserwisów;
 • doświadczenie w pracy z platformami low-code oraz silnikami procesowymi np. Camunda;
 • umiejętność projektowania aplikacji mobilnych;
 • znajomość technologii i doświadczenie w pracy z JAVA, PHP;
 • doświadczenie w projektowaniu wysokowydajnych rozwiązań bazodanowych;
 • doświadczenia zawodowego w modelowaniu systemów w narzędziu Enterprise Architect;
 • znajomość regulacji dotyczących prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • dostęp do szkoleń, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • dodatkowe wynagrodzenie (tzw. trzynastka);
 • dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci;
 • składka PPK od pracodawcy w wysokości 4%.
Wymagane dokumenty:
 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV).
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
 • Etap I – wstępna selekcja złożonych ofert;
 • Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z Komisją.

Prosimy o nie podawanie w dokumentach aplikacyjnych informacji, które mogą stanowić szczególną kategorię danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO (m.in. danych dot. zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych).

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, ze zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa, tel. 22 444 50 00.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel.22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl, Warszawa 02-056, ul. Filtrowa 57.
 3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji lub naboru do pracy w NIK na podstawie przepisów art. 221 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465.), art. 67 w związku z art. 69 c ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623) oraz art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b i art. 10 RODO, a pozostałe dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pani / Pana zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli w dokumentach są zawarte dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani / Pana wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. A RODO.
 4. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków lub podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. W przypadku wyłonienia Pani / Pana w procesie rekrutacji lub naboru do zatrudnienia i umieszczenia informacji o wynikach naboru na stronie Biuletynu Informacji Publicznej NIK (BIP NIK), stosownie do art. 69 c ust 2 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych (imienia i nazwiska) będą osoby korzystające z Biuletynu Informacji Publicznej NIK.
 5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji lub naboru, w tym sprawdzenia i oceny kwalifikacji i kompetencji do pracy oraz w celu wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, a następnie w celu archiwizacji dokumentów po przeprowadzeniu rekrutacji lub naboru, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2020 r., poz. 164).
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji lub naboru, w którym bierze Pani / Pan udział oraz do momentu przedawnienia zaistniałych ewentualnych roszczeń, a następnie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.
 7. W przypadku wyrażonej przez Panią / Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji lub naborów, Pani / Pana dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty ich złożenia.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Najwyższą Izbę Kontroli Pani / Pana danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące uprawnienia:
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, w przypadku przetwarzania danych na tej podstawie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; w przypadku chęci wycofania zgody uprzejmie prosimy o przesłanie odpowiedniej informacji, na adres: nabory@nik.gov.pl, rekrutacja@nik.gov.pl, iod@nik.gov.pl lub w formie tradycyjnej na adres korespondencyjny administratora wskazany w pkt. 1; 
  • prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii, stosownie do art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, stosownie do art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych, w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w art. 18 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych, w przypadkach zajścia okoliczności, o których mowa w art. 20 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie Najwyższej Izbie Kontroli Pani / Pana danych osobowych w zakresie wynikającym art. 221 Kodeksu pracy oraz w przypadku kandydatów na stanowiska kontrolerów art. 67 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli jest obowiązkowe i niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji lub naborze do pracy w NIK. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić kontakt i uczestnictwo Pani / Pana w rekrutacji lub naborze do pracy w NIK.
 2. W oparciu o Pani / Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani / Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy...

2024-05-22

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków...

2024-05-20

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Lokalizacja: śląskie/Piekary Śląskie

Warunki pracy Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze Komendy Miejskiej Policji. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, wind, toalet...

2024-05-19