Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 126002

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (w związku z udziałem w spotkaniach i konferencjach związanych z realizacją systemów lT),
 • zagrożenie korupcją (w związku z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których Departament Ceł jest wnioskodawcą lub współwnioskodawcą oraz opracowywaniem dokumentacji w ramach przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego).

Zakres zadań

 • Projektuje, wdraża, utrzymuje oraz doskonali i rozwija centralne i lokalne systemy informatyczne, w tym w szczególności Zintegrowanego Systemu Obsługi Zabezpieczeń Celnych i Podatkowych (OSOZ 2), Systemu Danych Referencyjnych (PDR PL/UE), Systemu Konsoli Raportowania Eksportu Towarów (KRET) i Konsoli Raportowania Importu Towarów (KRIT), Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT), oraz systemów wsparcia analitycznego
 • Wspiera użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie obsługi centralnych systemów informatycznych na poziomie II-ej linii wsparcia w zakresie bieżących potrzeb użytkowników zarządzanych systemów
 • Nadzoruje merytorycznie realizację umów na budowę, rozwój i utrzymanie: Zintegrowanego Systemu Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ 2), Podsystemu Danych Referencyjnych (PDR PL/UE) we współpracy z wewnętrznymi komórkami departamentu
 • Współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym (GUS), komórkami organizacyjnymi ministerstwa i jednostkami organizacyjnymi KAS oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie statystyki handlu zagranicznego, w tym między innymi przygotowuje dane, raporty i opracowania
 • Administruje w zakresie merytorycznym krajowy systemem statystyki handlu z krajami trzecimi EXTRASTAT
 • Współpracuje na arenie międzynarodowej z Komisją Europejską oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami międzynarodowymi w zakresie procesów realizowanych w zarządzanych systemach informatycznych
 • Przygotowuje i sporządza zapisy porozumień SLA (Service Level Agreement) oraz OLA (Operational Level Agreement), w szczególności dla systemów informatycznych, w tym: Zintegrowanego Systemu Obsługi Zabezpieczeń Celnych i Podatkowych (OSOZ 2), Systemu Danych Referencyjnych (PDR 2PL/UE), Systemu Konsoli Raportowania Eksportu Towarów (KRET) i Konsoli Raportowania Importu Towarów (KRIT), Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT), oraz systemów wsparcia analitycznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji projektów informatycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiający rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość ustawy Prawo celne
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość metodyki zarządzania projektami np. PRINCE2
 • Znajomość budowy i komponentów systemów informatycznych
 • Znajomość zagadnień merytorycznych związanych z budową systemów IT
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność prowadzenia i zarządzania projektami
 • Umiejętność analizowania i opisywania procesów biznesowych
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku informatyka
 • Przeszkolenie z zakresu metodyki zarządzania projektami
APLIKUJ TERAZ