Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135745

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: •  Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Monitoruje jakość i terminowość realizowanych przez usługodawcę usług informatycznych na rzecz Ministerstwa Finansów (MF) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
 • Sporządza okresowe raporty związane z nadzorem nad Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) w zakresie utrzymania usług IT.
 • Monitoruje realizowane przez CIRF zalecenia pokontrolne i poaudytowe.
 • Weryfikuje aktualność zapisów w Kartach Usług, w tym identyfikuje braki i podejmuje działania.
 • Wspiera relacje między klientem, a usługodawcą.
 • Udziela wsparcia w rozstrzyganiu kwestii spornych między klientem a usługodawcą.
 • Udziela wsparcie w obsłudze bieżących problemów zgłaszanych przez użytkowników (rozwiązywanie wad proceduralnych).
 • Koordynuje zadania na poziomie departamentu, związane z planem obronnym oraz realizacją zadań operacyjnych w MF.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie tekstów z obszaru IT
 • Znajomość istniejących usług IT i zasad zarządzania usługami IT
 • Znajomość metodyk zarządzania projektami
 • Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie ITIL Foundation
 • Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Znajomość metodyk zarządzania usługami i procesami
 • Znajomość przepisów RODO
APLIKUJ TERAZ