Główny specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135510

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
 • zagrożenie korupcją,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami wewnątrz budynku.      

Zakres zadań

 • Opracowuje i analizuje zestawienia zbiorcze dotyczące zapotrzebowań sprzętowych oraz materiałowych z przeznaczeniem dla komórek organizacyjnych KGP i jednostek organizacyjnych Policji oraz sporządza szacowania wartości zapotrzebowanego asortymentu teleinformatycznego
 • Opracowuje stosowną dokumentację, uczestniczy w komisjach przetargowych oraz bierze udział w odbiorach jakościowych i ilościowych sprzętu
 • Monitoruje działania związane z serwisem sprzętu komputerowego i peryferyjnego użytkowanego w obiektach KGP oraz działania zmierzające do sprawnego usunięcia wszelkich pojawiających się usterek w zakresie weryfikacji i właściwej klasyfikacji zgłoszonych przez użytkowników problemów, oceny ich priorytetu oraz wyznaczenia efektywnego sposobu usunięcia usterki
 • Analizuje raporty dotyczące bezpieczeństwa, wydruku i konfiguracji, logów systemowych związane z eksploatacją urządzeń teleinformatycznych w zakresie przyczyny oraz ryzyka awarii urządzeń TI oraz podejmuje działania w zakresie zmian konfiguracji sprzętowej i systemowej
 • Koordynuje zadania w zakresie optymalizacji procedur bezpieczeństwa oraz sposobu konfiguracji stanowisk komputerowych poprzez testowanie, konfigurowanie i podłączanie stacji komputerowych do sieci PSTD i CWI
 • Uczestniczy w przyjmowaniu z komórek organizacyjnych KGP przestarzałego sprzętu teleinformatycznego i dokonuje oceny jego stanu technicznego
 • Testuje, konfiguruje i wdraża aplikacje użytkowe dla teleinformatycznych urządzeń, w tym urządzeń mobilnych
 • Pełni funkcję administratora technicznego stanowisk dostępowych do systemów niejawnych w zakresie ich konfiguracji, usuwania awarii oraz nadawania uprawnień użytkownikom

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym, ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat w zakresie serwisowania lub modernizacji i konfiguracji sprzętu TI
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność technicznej obsługi urządzeń informatycznych
 • Umiejętności w zakresie obsługi i konfiguracji urządzeń peryferyjnych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Kreatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania systemami niejawnymi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

2024-04-21

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Szczecin

Warunki pracy Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych. Częsta zmiana przepisów prawa i obowiązek wdrażania nowych systemów...

2024-04-18

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie/Białystok

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa; praca w systemie jednozmianowym - 8 godzin w siedzibie urzędu; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; miejsce pracy zlokalizowane...

2024-04-16