Główny specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137202

Warunki pracy

Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Informuje Prezesa oraz pracowników Urzędu, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych i doradza im w tych sprawach oraz uczestniczy w konsultacjach we wszelkich sprawach w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Monitoruje przestrzeganie w Urzędzie przepisów prawa dotyczącego ochrony danych osobowych oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych, w tym prowadzi działania zwiększające świadomość dot. ochrony danych osobowych, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz realizuje kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Udziela zaleceń co do oceny skutków związanych z ochroną danych osobowych w danym procesie oraz monitoruje wykonanie i ocenę prawidłowości przeprowadzonej oceny skutków dla ochrony danych zgodnie z przepisami prawa
 • Współpracuje z organem nadzorczym oraz pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w zakresie danych osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • Pełni funkcję punktu kontaktowego dla osób fizycznych składających do Urzędu wnioski i żądania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych i wykonywania ich praw,
 • Opracowuje i aktualizuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie w zakresie wymaganym przepisami prawa, zgodnie przyjętą Polityką bezpieczeństwa danych osobowych
 • Wykonuje audyty zgodności z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz realizuje inne działania merytoryczne właściwe dla Inspektora Ochrony Danych o których mowa w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań związanych z obszarem ochrony danych
osobowych, w tym 1 rok w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub 2
lata Zastępcy Inspektora Ochrony Danych.
 • przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych;
 • język angielski komunikatywny
 • umiejętność przygotowywania wymaganej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych;
 • bardzo dobra znajomość krajowych i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz znajomość praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych;
 • umiejętność przygotowywania wymaganej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych;
 • bardzo dobra obsługa komputera (MS Office);
 • umiejętność działania w warunkach stresu i pod presją czasu oraz ustalania priorytetów;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dn.18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość działalności Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 • znajomość procedur administracyjnych;