Główny specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116161

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Administrowanie jako Administrator wiodący systemami informatycznymi Urzędu
 • Udzielanie stałego wsparcia użytkownikom systemów informatycznych Urzędu w ramach II linii wsparcia, przy ścisłej współpracy z pracownikami Wydziału Wsparcia Technicznego
 • Koordynowanie wykorzystania zasobów informatycznych przypisanych do poszczególnych systemów informatycznych i udostępnianych poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu
 • Koordynowanie i monitorowanie realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi wsparcia technicznego dla powierzonych opiece systemów informatycznych
 • Sporządzanie i aktualizacja dokumentacji, instrukcji i procedur obsługi powierzonych opiece systemów informatycznych, obejmujących również aspekty bezpieczeństwa, ciągłości działania i optymalizacji wykorzystania posiadanych systemów
 • Udział w pracach wdrożeniowych i integracyjnych związanych z powierzonymi opiece systemami, współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w tym udział w pracach zespołów roboczych powoływanych w Urzędzie
 • Udział w pracach komisji przetargowych, opracowywanie specyfikacji technicznych w ramach procedur w sprawie zamówień publicznych, sporządzanie opinii i analiz potrzeb zgłaszanych do wydziału, związanych z rozwojem podległych systemów
 • Realizacja zadań związanych z planowaniem oraz z zarządzaniem zasobami informatycznymi Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT, w zakresie zarządzania systemami teleinformatycznymi
 • bardzo dobra znajomość systemu poczty MS Exchange 2016 i nowszych
 • dobra znajomość systemów operacyjnych rodziny MS Windows, MS Windows Server (usługi m.in.: AD, DNS, DHCP: konfiguracja, administracja);
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z ochroną poczty elektronicznej;
 • bardzo dobra znajomość wdrażania i utrzymywania rozwiązań antywirusowych stacji klienckich i systemów serwerowych;
 • Dobra znajomość zagadnień związanych z pracą w sieci opartej o protokoły TCP/IP, w tym protokoły: SMTP, POP3, IMAP, SSL/TSL, HTTP/S;
 • Dobra znajomość produktów pakietu Microsoft 365;
 • Podstawowa znajomość warunków pracy w środowisku wirtualizacji serwerów VMWare;
 • Podstawowa znajomość systemu Linux;
 • Dobra znajomość technologii i działania podpisu kwalifikowanego i niekwalifikowanego, PKI
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność planowania zadań i ustalania priorytetów, dokładność w realizacji zadań
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i wykorzystywania jej w praktyce;
 • Komunikatywność , umiejętność pracy w zespole, umiejętność argumentowania;
 • Umiejętność kreatywnego myślenia i podejmowania inicjatywy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych oraz języka zapytań SQL
 • Umiejętność tworzenia prostych kwerend SQL
 • Znajomość rozwiązań ochrony antywirusowej stacji klienckich i systemów serwerowych
APLIKUJ TERAZ