Informatyk

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Wadowice
Ogłoszenie o naborze Nr 59190

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, w systemie ośmiogodzinnym (jednozmianowym).
Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, w wymuszonej pozycji ciała.
Stanowisko pracy w Wydziale Wspomagającym znajduje się na 1 piętrze.
Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak wind, podjazdów).
Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.

Zakres zadań

 • Zarządzanie i administrowanie lokalnymi sieciami informatycznymi.
 • Konfiguracja stanowisk komputerowych w KPP Wadowice i jednostkach administracyjnych podległych.
 • Konfiguracja Mobilnych Terminali Noszonych oraz Mobilnych Terminalni Przewoźnych w KPP Wadowice i jednostkach administracyjnych podległych oraz sporządzanie miesięcznych raportów o ich wykorzystaniu dla KWP w Krakowie.
 • Wykonywanie obowiązków : administratora lokalnego systemu SWD, administratora aplikacji Intradok, administratora technicznego strony internetowej KPP w Wadowicach oraz konta w BIP.
 • Zapewnianie serwisu w zakresie oprogramowania i sprzętu. Sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowej eksploatacji oprogramowania i sprzętu.
 • Szkolenie i pomoc dla użytkowników sieci informatycznych zainstalowanych w rejonie działania KPP.
 • Archiwizowanie danych informatycznych , sporządzanie statystyk i wydruków dla potrzeb funkcjonariuszy , zwłaszcza w zakresie sprawdzeń programowych CKSiTA , TBD , CBD , PESEL.
 • Kontrolowanie, modyfikacja oraz aktualizacja zabezpieczeń informatycznych.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów.
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu oraz oprogramowania i licencji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku informatyka
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli "Poufne"
APLIKUJ TERAZ