Informatyk

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 116377

Warunki pracy

Nietypowe godziny pracy, w tym również praca w weekendy i w godzinach nocnych (prace wdrożeniowe i rekonfiguracyjne, które nie mogą zakłócać normalnej pracy Urzędu lub JAZ).


 


W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).


 


Część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

Zakres zadań

 • Prowadzi prace konserwacyjne i naprawcze sprzętu i oprogramowania niezbędne do ciągłego i bezawaryjnego funkcjonowania systemów teleinformatycznych Urzędu oraz sprawuje nadzór nad pracami serwisowymi wykonywanymi przez podmioty zewnętrzne w ramach zawartych umów
 • Administruje stanowiskami roboczymi systemu teleinformatycznego MUW w zakresie instalacji, konfiguracji systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego, zasobów i usług sieciowych, zapewnienia bezpieczeństwa i administrowania kontami użytkowników. Odbiera, sprawdza i przygotowuje nowy sprzęt komputerowy
 • Świadczy asystę techniczną na stanowiskach pracy w zakresie obsługi systemów użytkowych
 • Współpracuje z Oddziałem Bieżącej Obsługi Urzędu w zakresie ewidencji sprzętu teleinformatycznego (przyjmowanie, przemieszczenia, przekazywanie, likwidacja)
 • Współdziała przy realizacji projektów teleinformatycznych poprzez współpracę z Wykonawcami, a także uczestniczy we wdrożeniach i konfiguracji systemów teleinformatycznych
 • Administruje systemem EZD w Urzędzie i jednostkach administracji zespolonej w województwie, z którymi zawarto stosowne porozumienia. Odpowiada za prawidłową instalację i konfigurację systemu, za uaktualnianie wersji oprogramowania oraz za bieżące zarządzanie systemem
 • Świadczy obsługę teleinformatyczną na rzecz części jednostek organizacyjnych rządowej administracji zespolonej w województwie w zakresie uregulowanym porozumieniami z kierownikami tych jednostek (zapewnienia sprawność i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu informatycznego będącego na wyposażeniu jednostek, a także utrzymuje płynność pracy użytkowników systemu informatycznego)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego z zakresu serwisowania sieci LAN i WLAN oraz sprzętu komputerowego i elektronicznego - potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” albo gotowość do poddania się postępowaniu sprawdzającemu, mającemu na celu uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (zostanie sprawdzona podczas egzaminu)
 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych z zakresu funkcjonowania systemów teleinformatycznych w podmiotach publicznych oraz wykorzystania podpisu elektronicznego, profilu zaufanego oraz elektronicznej platformy usług administracji publicznej
 • znajomość zagadnień związanych z usługami telekomunikacyjnymi
 • znajomość systemów operacyjnych i pakietów biurowych, znajomość budowy i konstrukcji sprzętu komputerowego
 • podstawowa znajomość struktur administracji publicznej oraz zagadnień związanych z jej funkcjonowaniem, podstaw KPA i ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość zagadnień związanych z budową, zarządzaniem i administracją sieci korporacyjnej opartej na rozwiązaniach firmy Microsoft
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • samodzielność
 • kreatywność
 • zdolność organizacji czasu pracy
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Płock

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Możliwy stres powodowany działaniem pod...

dzisiaj

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Lokalizacja: śląskie/Katowice

Wymagania: wykształcenie średnie/wyższe (preferowane: informatyczne lub pokrewne), znajomość z zakresu administrowania systemem Windows Serwer, obsługa sprzętu komputerowego (diagnostyka...

wczoraj

Zachodniopomorski OW NFZ

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Szczecin

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: monitorowanie ciągłości działania systemów informatycznych administrowanie systemem dziedzinowym ZOW NFZ tworzenie i utrzymywanie procedur ciągłości...

wczoraj