Informatyk

Burmistrz Miasta Luboń ogłasza nabór kandydatów na stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta, w wymiarze pełnego etatu, na czas nieokreślony.

Informatyk
Miejsce pracy: Luboń
Zakres zadań: 
 • administrowanie siecią komputerową, utrzymanie ciągłości pracy sieci komputerowej Urzędu,
 • administrowanie urzędowymi serwerami LINUX i WINDOWS, utrzymanie ich w ciągłości pracy,
 • utrzymanie ciągłości pracy na stanowiskach komputerowych, usuwanie problemów programowych i sprzętowych w tym zakresie,
 • konfiguracja, konserwacja i drobne naprawy sprzętu komputerowego,
 • instalacja i aktualizacja systemów oraz oprogramowania na stanowiskach roboczych,
 • nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz programów i systemów komputerowych,
 • rejestrowanie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji,
 • wykonywanie i weryfikacje kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń, sporządzanie kopii zapasowych, archiwizowanie zbiorów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych,
 • nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu (w tym: rozwój systemu informatycznego, monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowanie nowych rozwiązań z tej dziedziny w Urzędzie, udział w planowaniu i opracowywanie kierunku rozwoju systemu informatycznego, nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej, inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej, planowanie i analiza zaspokajania potrzeb na infrastrukturę informatyczną użytkownika końcowego,
 • nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Urząd
 • wykonywanie zadań Administratora Systemów Informatycznych,
 • współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Miasta oraz Biuletynu Informacji Publicznej, 
 • współudział z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie zabezpieczeń informatycznych w zakresie ochrony danych osobowych, w tym aktualizacji dokumentacji w tym zakresie,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych/zapytaniach  związanych z zagadnieniami informatycznymi,
 • nadzór nad obsługą techniczno-informatyczną obrad Rady Miasta,
 • prowadzenie instruktażu pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych,
 • przygotowywanie danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości.
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem: 
 • niezbędne:  
  • Wykształcenie średnie.
  • Obywatelstwo polskie.
  • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
  • Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 • dodatkowe: 
  • umiejętność instalowania, obsługi i konfiguracji systemów z rodziny MS Windows przeznaczonych dla komputerów osobistych,
  • znajomość zagadnień związanych z protokołami sieciowymi, Internetem,
  • znajomość obsługi, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego oraz sieciowego,
  • znajomość systemów operacyjnych Windows oraz aplikacji biurowych i użytkowych,
  • znajomość języka HTML w zakresie  podstawowym,
  • znajomość systemu operacyjnego LINUX,
  • znajomość zarządzania usługą Active Directory
  • znajomość konfiguracji i zarządzania sieciami LAN i WAN,
  • znajomość sieci teleinformatycznych w zakresie podstawowym,
  • umiejętność podstawowego zarządzania bazami danych Mssql, Postgresql, , Mysql, Firebird
  • znajomość obsługi i konfiguracji urządzeń sieciowych UTM,
  • znajomość oprogramowania do zarządzania środowiskiem maszyn wirtualnych,
  • wykształcenie wyższe,
  • doświadczenie, staż pracy na podobnym stanowisku,
  • znajomość funkcjonowania samorządu gminnego,
  • dokładność, cierpliwość, wysoka kultura osobista.
Warunki pracy na stanowisku pracy:
 • praca w wymiarze pełnego etatu, na czas nieokreślony,
 • praca w pozycji siedzącej, wymagającej szczególnej koncentracji, wymagająca sprawności fizycznej,
 • praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • praca koncepcyjna,
 • praca we współdziałaniu z pracownikami i zespołami w warunkach stresu.
Oczekujemy na państwa pisemne zgłoszenia zawierające: 
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, 
 • adres mailowy, 
 • kwestionariusz osobowy, 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, 
 • kopie dotychczasowych świadectw pracy, 
 • życiorys zawodowy wraz z opisem przebiegu zatrudnienia (praktyk zawodowych i staży), 
 • dokumenty (oświadczenia) potwierdzające umiejętności, doświadczenia,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne, 
 • oświadczenie kandydata o posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Informuję jednocześnie, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Luboń, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty można składać w terminie do 31 marca 2024 roku:
 • osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, hol budynku na parterze,
 • lub przesłać na adres: Burmistrz Miasta pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń Z dopiskiem na kopercie „Nabór nr WAG.2110.03.2024”,
 • przesłać w formie elektronicznej podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (przez - https://eurzad.lubon.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal, (jako pismo ogólne). 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta lub data stempla pocztowego.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

2024-04-21

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Szczecin

Warunki pracy Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych. Częsta zmiana przepisów prawa i obowiązek wdrażania nowych systemów...

2024-04-18

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie/Białystok

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa; praca w systemie jednozmianowym - 8 godzin w siedzibie urzędu; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; miejsce pracy zlokalizowane...

2024-04-16