Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Dębica
Ogłoszenie o naborze Nr 138446

Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym. Ośmiogodzinny system pracy. Możliwy wysiłek fizyczny. Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku KPP w Dębicy, przy ul. Chłodniczej 20. Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku znajdują się windy. Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje sie na parterze budynku (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność otwierania drzwi z samozamykaczami za pomocą karty magnetycznej.

Zakres zadań

 • zapewnia nadzór, kontrolę oraz techniczną obsługę urządzeń, systemów i sieci teleinformatycznych,
 • zapewnia nadzór oraz kontrolę nad systemami zasilania awaryjnego urządzeń łączności i informatyki,
 • zapewnia bieżącą naprawę sprzętu łączności i informatyki oraz urządzeń sieciowych i peryferyjnych,
 • zapewnia konserwację urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • prowadzi prace instalacyjno-montażowe z zakresu urządzeń łączności oraz sieci komputerowych i instalacji elektrycznych do 1 kV,
 • prowadzi dokumentację organizacyjno-techniczną systemów łączności oraz informatyki,
 • prowadzi gospodarkę materiałowo – techniczną materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych w celu zapewnienia ciągłości działania sprzętu eksploatowanego przez pracowników KPP w Dębicy i jednostek podległych,
 • obsługuje stanowisko centrali telefonicznej, administruje rejestratorem korespondencji,
 • pełni funkcję administratora lokalnego systemu utajnionej łączności telekopiowej policji w KPP w Dębicy,
 • udziela informacji i pomocy technicznej w rozwiązywaniu problemów z obsługą sprzętu elektronicznego, telekomunikacyjnego, komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych oraz radiotelefonów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o specjalności informatyka, elektronika, telekomunikacja,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w branży informatycznej lub teleinformatycznej
 • Znajomość cyfrowych systemów komutacyjnych i teletransmisyjnych,
 • Znajomość budowy sprzętu informatycznego oraz sieciowego,
 • Znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS WINDOWS
 • Znajomość pakietów biurowych,
 • Znajomość budowy okablowania telefonicznego oraz strukturalnego,
 • Predyspozycje manualne, umiejętność posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi oraz narzędziami serwisowymi,
 • Umiejętność współpracy z innymi pracownikami,
 • Znajomość ustawy o Policji oraz ustawy o służbie cywilnej,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do materiałów o klauzuli co najmniej "poufne",
 • uprawnienia do pracy przy urządzeniach elektrycznych do 1 kV,
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Lokalizacja: śląskie/Zabrze

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko wyposażone jest w telefon, kserokopiarkę, skaner, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4...

2024-06-07