Naczelnik wydziału

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135634

Warunki pracy


 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • praca z klientem zewnętrznym 
 • praca powyżej 4 godzin przy monitorze ekranowym
 • prowadzenie samochodów w celach służbowych

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety).Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Kieruje pracą Wydziału i nadzoruje podległych pracowników, w celu skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru nad infrastrukturą teleinformatyczną, bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz realizacją zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa.
 • Planuje, projektuje i rozwija systemy informatyczne Urzędu, w tym projektuje strukturę organizacyjną sieci oraz zakres dostępu dla poszczególnych użytkowników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Sprawuje nadzór nad sieciami LAN i WAM oraz zapewnia sprawne realizowanie zadań Urzędu z zakresu teleinformatyki.
 • Zapewnia utrzymanie systemów IT, w tym: koordynuje i monitoruje dostarczanie zewnętrznych usług serwisowych w zakresie oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego.
 • Sprawuje nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa systemów IT (sieci logicznej, infrastruktury sieciowej i teleinformatycznej Urzędu).
 • Sprawuje nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem polityki bezpieczeństwa teleinformatycznej Urzędu, zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności realizujących zadania publiczne.
 • Sprawuje nadzór nad zapewnieniem ciągłości działania usług i systemów teleinformatycznych Urzędu.
 • Bierze udział w zamówieniach publicznych, w tym m.in. jako członek komisji przetargowych, tworzy opisy przedmiotów zamówienia w ramach właściwości Wydziału
 • Tworzy i aktualizuje procedury dotyczące obszaru wykorzystania technologii informatycznych w celu zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat w obszarze administrowania sieciami informatycznymi lub systemami serwerowymi
 • Przeszkolenie z zakresu wirtualizacji środowisk serwerowych i aplikacyjnych lub z zakresu zarządzania serwerami Windows lub Linux lub z zakresu zarządzania i konfiguracji urządzeń sieciowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Bardzo dobra wiedza dotycząca nowych technologii informatycznych i umiejętność zastosowania ich w praktyce.
 • Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.
 • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Bardzo dobra wiedza z zakresu sieci komputerowych i umiejętność zarządzania zintegrowanymi platformami bezpieczeństwa (FW, SIEM, IDS, IPS, DLP, Proxy, VPN).
 • Znajomość zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa.
 • Znajomość rozwiązań z zakresu wirtualizacji środowisk serwerowych.
 • Kompetencje behawioralne: zarządzanie ludźmi, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa informacji lub cyberbezpieczeństwa lub zarządzania projektami.
 • Przeszkolenie z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych (np.: CCNA;) lub z zakresu zarządzania projektami lub z zakresu bezpieczeństwa (np.: CompTIA Security+, CISSP) lub z zakresu zarządzania usługami IT
 • Znajomość zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnym z ISO/IEC 27001
 • Znajomość zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Usługami IT zgodnym z ISO/IEC 20000
 • Umiejętność pisania skryptów i automatyzacji zadań.
APLIKUJ TERAZ