Naczelnik wydziału

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138004

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze, II, IV i V piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • organizuje i nadzoruje pracę Wydziału,
 • sprawuje nadzór merytoryczny nad zadaniami pracowników Wydziału, w tym zapewnia doradztwo pracownikom,
 • sprawuje nadzór nad systemami teleinformatycznymi użytkowanymi w Urzędzie oraz wykorzystywanymi przez organy nadzoru budowalnego, w szczególności budowanymi przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
 • bierze udział w planowaniu, organizowaniu i wykonywaniu zadań związanych z informatyką i informatyzacją Urzędu i organów nadzoru budowlanego oraz ich wyposażeniem w sprzęt informatyczny, urządzenia kopiujące i oprogramowanie, w szczególności uczestniczy w organizacji i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz w dokonywaniu zakupów poza ustawą - Prawo zamówień publicznych,
 • sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z gospodarowaniem sprzętem informatycznym i urządzeniami kopiującymi, w tym zapewnieniem ich utrzymania w sprawności technicznej,
 • bierze udział w kontroli dokumentów finansowych dotyczących spraw prowadzonych w Wydziale,
 • prowadzi szkolenia dla pracowników Urzędu w zakresie informatyki i obsługi urządzeń kopiujących,
 • wykonuje zadania wynikające z przepisów o służbie cywilnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 3 lat w pracy w obszarze informatyki lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań, w tym co najmniej 1 rok w administracji publicznej,
 • wiedza techniczna z zakresu zagadnień informatycznych, w tym znajomość: systemów Windows Server, Windows, Linux, obsługi baz danych, rozwiązań sieciowych, pakietu biurowego MS Office, zagadnień związanych z budową systemów informatycznych oraz serwisów WWW, komputerów na poziomie sprzętowym,
 • znajomość przepisów: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych ram dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o służbie cywilnej - przepisy ogólne dotyczące organizacji służby cywilnej oraz obowiązków bezpośredniego przełożonego,
 • znajomość języka angielskiego (poziom komunikatywnym, w tym znajomość terminologii informatycznej),
 • poświadczenie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu,
 • umiejętności analityczne,
 • kreatywność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole.