Pracownik do spraw ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

Prezydent Wrocławia
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim Wrocławia
plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
stanowisko do spraw ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji

Do Twoich głównych zadań na tym stanowisku będzie należało:
 • ochrona danych, w tym danych osobowych, w tym:
  • udział w audytach ochrony danych osobowych
  • monitorowanie realizacji rekomendacji wydanych przez Inspektora Ochrony Danych
  • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych i rejestru kategorii czynności przetwarzania danych
  • przygotowywanie propozycji zmian do obowiązujących przepisów wewnętrznych dotyczących danych i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • przygotowywanie projektów pism do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby audytów
  • przygotowywanie raportów
  • inicjowanie działań w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w tym prowadzenie szkoleń osób upoważnionych do przetwarzania i udostępniania danych osobowych oraz przygotowywanie niezbędnych materiałów szkoleniowych i informacyjnych
 • koordynowanie i realizacja działań w zakresie bezpieczeństwa procesów przetwarzania danych, w tym danych osobowych, w tym:
  • identyfikowanie procesów przetwarzania danych
  • opracowywanie projektów optymalizacji i zabezpieczenia procesów przetwarzania danych
  • przygotowywanie dokumentacji dla procesów przetwarzania danych
 • tworzenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym:
  • analizowanie dokumentacji funkcjonującej w Urzędzie Miejskim Wrocławia pod kątem zgodności z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001
  • uczestniczenie w opracowaniu koncepcji, testowaniu i we wdrażaniu wewnętrznego systemu wspierającego zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwem i zgodnością.

Informacja o warunkach pracy na tym stanowisku:

Miejsce pracy:

budynek Urzędu - ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.

Stanowisko pracy:
 • praca stacjonarna przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
 • dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim: miejsce parkingowe, podjazd do budynku, winda, wózek ewakuacyjny.
Przewidywany termin zatrudnienia:
III kwartał 2024 r.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe:
  • związane z bezpieczeństwem informacji
  • związane z realizacją projektów
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych wraz z aktami do niej wykonawczymi
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • obsługa pakietu Microsoft Office.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie: wyższe techniczne lub o profilu ekonomicznym
 • sumienność, planowanie i organizowanie pracy, zorientowanie na rezultaty pracy, kreatywność.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu maju 2024 roku wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np.: świadectw pracy, referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu)
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.