Ministerstwo Przemysłu w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 139550

Warunki pracy


 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • praca na stanowisku z dostępem do informacji niejawnych
 • ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15
 • użytkowanie sprzętu biurowego 
 • stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, związana z dostępem do informacji niejawnych
 • charakter pracy wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, ministerstwami i instytucjami
 • praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim

Zakres zadań

 • Koordynuje i odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej
 • Opracowuje i aktualizuje dokumenty wynikające z przepisów z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej
 • Nadzoruje i kontroluje jednostki podległe w zakresie określonym przepisami z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej
 • Koordynuje realizację obowiązków ministra w zakresie realizacji zadań przepisów z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej
 • Zarządza systemem szkoleń określonych przepisami z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej
 • Koordynuje działania związane z prawidłowym funkcjonowaniem ministerstwa w zakresie określonym przepisami związanymi z obronnością i zarządzeniem kryzysowym
 • Wydaje decyzje, postanowienia i inne akty oraz podejmuje czynności, podlegające kontroli sądów administracyjnych zgodnie z właściwymi ustawami
 • Prowadzi kontrole wynikające z właściwych ustaw, na podstawie udzielonego upoważnienia
 • Potwierdza w imieniu Ministra za zgodność z oryginałem kopie, odpisy, wyciągi, wypisy lub wydruki dokumentów wynikających z właściwych ustaw, na postawie udzielonego upoważnienia
 • Koordynowanie zadań zarzadzania kryzysowego i zadań obronnych realizowanych przez ministra
 • Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego ministerstwa
 • Planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa
 • Opracowywanie corocznych propozycji budżetowych na cele zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej oraz nadzór nad realizacją budżetu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwa informacji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w tym min. 5 lat doświadczenia w pracy w administracji publicznej;
min. 10 lat w strukturach związanych z zarządzeniem kryzysowym, w tym min. 1 rok na stanowisku związanym z kierowaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego;
min. 1 rok na stanowisku związanym z realizacją zadań w ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Znajomość przepisów: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie militaryzacji; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz ich szczególnej ochronie; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego
 • Rzetelność, terminowość, nastawienie na rozwój, zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy, umiejętności analityczne, inicjatywa, samodzielność, umiejętność przekazywania wiedzy
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • znajomość j. angielskiego w stopniu zaawansowanym potwierdzona międzynarodowym i powszechnie uznawanym certyfikatem np. TOEIC, FCE, CAE, CPE, TELC
 • umiejętności kierowania zespołem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: o powszechnym obowiązku obrony RP, o stanie wyjątkowym, o stanie wojennym, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych do nich
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy, w szczególności dotyczących pierwszej oceny, oceny okresowej oraz zasad sporządzania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
 • znajomość zarządzenia PRM w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

PGE Systemy

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, ul. Mysia 2

Technologie, których używamy SIEM, SOAR, IPS, IDS, EDR, AV Twój Projekt oraz zadania: Współpraca z I i II linią wsparcia w zakresie identyfikacji incydentów. Aktywne wsparcie analiz...

wczoraj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: administrowanie systemem klasy SIEM, bieżący i systematyczny nadzór nad logami ze źródeł do systemu klasy SIEM, zarządzanie systemami klasy SIEM, EDR,...

2024-07-16

PGE Systemy

Lokalizacja: małopolskie/Kraków

Technologie, których używamy: Microsoft Azure, Microsoft M365 Twój Projekt oraz zadania: Administracja systemami cyberbezpieczeństwa na platformie Microsoft Azure. Ścisła współpraca z...

2024-07-15