Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 121088

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera pow. 4 godz. na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na III piętrze

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania związane ze zniesieniem lub zmianą klauzuli tajności z dokumentów niejawnych na wniosek skierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi przez uprawniony organ, co wiąże się z analizą akt oraz przygotowywaniem decyzji w imieniu Komendanta Wojewódzkiej Policji w Łodzi,
 • prowadzi postępowania związane z udostępnianiem informacji niejawnych, zwalnianiem funkcjonariuszy/pracowników Policji z obowiązku zachowania tajemnicy informacji niejawnych na wniosek właściwego organu oraz przygotowuje opinie w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi dla Komendanta Głównego Policji, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
 • prowadzi i administruje zbiór oświadczeń o stanie majątkowym wybranych funkcjonariuszy/pracowników Policji garnizonu łódzkiego,
 • prowadzi analizy rozliczalności dokumentów niejawnych w KWP w Łodzi, weryfikuje stan faktyczny i ewidencyjny w celu wykrycia nieprawidłowości w ich obiegu oraz w celu sprawozdawczym na potrzeby Komendy Głównej Policji,
 • prowadzi, administruje, aktualizuje ewidencję obowiązujących aktów prawnych zawierających informacje niejawne oraz ich udostępnianie na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • prowadzi instruktaże i szkolenia dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych komend powiatowych/miejskich Policji - w zakresie rejestracji, ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych, w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy z zastosowaniem pokazów multimedialnych,
 • weryfikuje i koordynuje proces przyjmowania niejawnych spisów akt do Archiwum KWP w Łodzi kat. "A" i "B" przez podległe komórki/jednostki organizacyjne garnizonu łódzkiego,
 • rozlicza funkcjonariuszy/pracowników Policji z posiadanych dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego/pracy lub przeniesienia do innej jednostki/komórki organizacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub powyżej roku w danym obszarze
 • znajomość przepisów dot. funkcjonowania kancelarii tajnej i obiegu dokumentacji niejawnej oraz kontroli,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • asertywność i umiejętność argumentowania,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera,
 • komunikatywność,
 • umiejętność przekazywania informacji
 • poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW, SKW lub Policję uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne lub złożenie oświadczenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie prowadzenia kancelarii tajnej w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • wiedza z zakresu struktury i organizacji w Policji, prawa administracyjnego, obiegu dokumentacji jawnej w jednostkach Policji, działania archiwum,
 • znajomość procedur oznaczania archiwalnego i okresów przechowywania dokumentów,
 • umiejętność prowadzenia szkoleń z użyciem multimediów.
APLIKUJ TERAZ