Specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137135

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.      nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);


2.      krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;


3.      zagrożenie korupcją;


4.      permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Monitoruje i analizuje funkcjonujące w resorcie spraw zagranicznych rozwiązania i procedury w zakresie systemów teleinformatycznych i aplikacji użytkowych oraz wpływ zmian przepisów prawa i organizacji procesów pracy na funkcjonalność i działanie systemów i aplikacji.
 • Przeprowadza analizę dostępnych na rynku nowych technologii systemowo-sieciowych. Pozyskuje i wymienia informacje w ramach współpracy z wykonawcami, partnerami handlowymi i instytucjami zewnętrznymi w ramach zespołów roboczych.
 • Bierze udział w planowaniu kierunków rozwoju i modernizacji systemów i sieci teleinformatycznych w Centrali MSZ i w placówkach zagranicznych. Inicjuje projekty rozbudowy i modyfikacji systemów teleinformatycznych i aplikacji użytkowych. Przygotowuje założenia, przedstawia projekty rozwiązań, opracowuje plany i harmonogramy modyfikacji oraz dokumentację w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów i usług.
 • Koordynuje wdrażanie, rozlicza i raportuje projekty informatyczne w resorcie spraw zagranicznych. Opracowuje i konsultuje architekturę rozwiązania, analizy funkcjonalne i pozafunkcjonalne, opracowuje dokumentację projektową i powykonawczą.
 • Przygotowuje i prowadzi wdrożenia systemów i aplikacji użytkowych w Centrali MSZ i w placówkach zagranicznych. Opracowuje dokumentację wdrożeniową, szkoleniową, procedury eksploatacyjne, instaluje i konfiguruje systemy i aplikacje, szkoli i świadczy usługi wsparcia technicznego.
 • Analizuje, testuje, naprawia zgłoszone awarie i błędy w funkcjonowaniu systemów i aplikacji użytkowych w resorcie spraw zagranicznych, rozwiązuje problemy techniczne, funkcjonalne i merytoryczne użytkowników. Analizuje raporty systemów i aplikacji w celu znalezienia rozwiązań dla sytuacji powtarzających się oraz problemów nietypowych i incydentalnych.
 • Koordynuje prace rozwojowe eksploatowanych systemów i aplikacji, dostosowuje systemy do zwiększających się wymagań i potrzeb oraz do zmian organizacji procesów wspomaganych przez eksploatowane systemy.
 • Uczestniczy w obsłudze postępowań na udzielenie zamówienia publicznego poprzez opracowanie i weryfikację dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówień publicznych. Definiuje wymagania, opracowuje analizy oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze projektowania lub budowy, lub administrowania systemami teleinformatycznymi lub w obszarze zarządzania usługami informatycznymi lub bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Przeszkolenie w zakresie administrowania rozwiązaniami serwerowymi Microsoft lub Linux.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „UE i NATO Secret” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Znajomość aktów prawnych: Prawo zamówień publicznych, ustawa o ochronie informacji niejawnych, rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Wiedza merytoryczna w zakresie: administrowania systemami teleinformatycznymi, zarządzania usługami informatycznymi,
 • Umiejętność: współpracy, negocjacji, zorientowania na osiąganie celów, analitycznego myślenia, orientacji na klienta, samodzielności i inicjatywy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie: zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie Foundation; administrowania systemami baz danych MS SQL lub MariaDB lub PostgreSQL.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.
 • Znajomość: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; normy PN-ISO/IEC 27001 system zarządzania bezpieczeństwem informacji ;
 • Wiedza z zakresu zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, w tym: stosowania biblioteki ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie wyższym niż Foundation; analizy procesów zarządzania IT wewnątrz organizacji.

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie/Bydgoszcz

Warunki pracy Prace związane z administrowaniem i zarządzaniem uprawnieniami dostępu użytkowników do lokalnych i centralnych systemów informatycznych. Opracowywanie założeń i dokumentacji w...

2024-05-20

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie/Bydgoszcz

Warunki pracy Praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym. Wymaga częstych kontaktów telefonicznych, mailowych, bezpośrednich....

2024-05-20

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Lokalizacja: małopolskie/Kraków

Kierowanie i wpływanie na organizacyjną dojrzałość cyfrową, popieranie wczesnego i częstego dostarczania przy użyciu podejścia Lean-Agile; Dążenie do sukcesu klientów i zespołów,...

2024-05-16