Starszy informatyk

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137182

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Zagrożenie korupcją.
 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Analizuje wymagania systemów IT z obszaru PSZ, w tym: analizuje otoczenie prawne i/ lub biznesowe, w szczególności przygotowywanych projektów ustaw: o rynku pracy i służbach zatrudnienia, o zatrudnianiu cudzoziemców oraz przepisów wykonawczych do nich; pozyskuje wymagania prawne i/ lub biznesowe; przygotowuje wizję systemów IT; definiuje wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne dotyczące systemów IT; weryfikuje poprawność dokumentów dostarczanych przez wykonawców umów dotyczących utrzymania i rozwoju systemów.
 • Wdraża systemy IT z obszaru PSZ, w tym: przygotowuje plan i harmonogram wdrożenia systemów IT; sprawuje nadzór nad przygotowywaniem i udostępnianiem warstwy aplikacji oraz dokumentacji wdrożeniowej; zarządza zmianą (wprowadza modyfikacje w trakcie wdrożenia); wspiera użytkowników w czasie wdrażania systemów IT z obszaru PSZ.
 • Bierze udział w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z obszaru PSZ, w tym: sporządza dokumentację niezbędną do uruchomienia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących wykonania lub zapewnienia dalszego rozwoju i utrzymania systemów teleinformatycznych z obszaru PSZ oraz wsparcia dla użytkowników końcowych; bierze udział w komisjach przetargowych.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych dot. obszaru PSZ, w tym przygotowywanych projektów ustaw: o rynku pracy i służbach zatrudnienia, o zatrudnianiu cudzoziemców oraz przepisów wykonawczych do nich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w analizie, projektowaniu lub wdrażaniu systemów IT
 • Komunikatywna znajomość j. angielskiego co najmniej na poziomie B1
 • ­Umiejętność analizy wymagań dla systemów IT
 • ­Umiejętność specyfikowania wymagań funkcjonalnych dla systemów i usług IT
 • ­Znajomość metodyki prowadzenia projektów informatycznych
 • ­Umiejętność czytania dokumentacji analityczno-projektowej i technicznej systemów teleinformatycznych
 • ­Znajomość zagadnień i procedur z zakresu bezpieczeństwa systemów IT
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • ­W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy...

2024-05-22

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków...

2024-05-20

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Lokalizacja: śląskie/Piekary Śląskie

Warunki pracy Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze Komendy Miejskiej Policji. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, wind, toalet...

2024-05-19