Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126313

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona  pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnością wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Monitoruje funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji w zakresie analizy i gromadzenia danych
 • Koordynuje proces zgłaszania i usuwania błędów i modyfikacji dotyczących funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji przy wykorzystaniu dedykowanego programu informatycznego, a także prowadzi związaną z tym korespondencję na forum policyjnym
 • Opiniuje i proponuje zmiany funkcjonalne Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji
 • Analizuje założenia techniczne dotyczące współpracy Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji z innymi systemami tej klasy oraz systemem teleinformatycznym CPR w ramach funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego
 • Prowadzi szkolenia dla użytkowników Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji oraz uczestniczy w wyjazdach studyjnych i warsztatach w jednostkach organizacyjnych Policji, a także opracowuje materiały szkoleniowe
 • Tworzy oraz opiniuje projekty i dokumentację związaną z funkcjonowaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji i systemami współpracującymi oraz wykorzystuje dane przestrzenne udostępnione przez podmioty administracji publicznej (np. GUGIK)
 • Przygotowuje modele poprawnego funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji oraz sporządza raporty analityczne
 • Uczestniczy w pracach związanych z rozwojem systemu analitycznego Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w administrowaniu lub użytkowaniu systemu informatycznego albo narzędzi informatycznych do przetwarzania danych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa w obszarze funkcjonowania SWD Policji tj. Zarządzenie w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji
 • Bardzo dobra znajomość Ustawy o Policji
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz środowiska bazodanowego OBI
 • Znajomość przepisów dotyczących udostępniania informacji publicznej
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
APLIKUJ TERAZ