Starszy specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138476

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z częstym rezprezentowaniem urzędu na zewnątrz. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Sporządza analizy, w tym analizy ilościowe oraz tworzy raporty, opinie i rekomendacje w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w służbie cywilnej na tle rynku pracy.
 • Pozyskuje i gromadzi dane w obszarze zatrudnienia i wynagrodzeń w służbie cywilnej, w tym wspiera procesy sprawozdawcze Szefa Służby Cywilnej.
 • Dokonuje oceny projektowanych regulacji w zakresie wynagrodzeń, w tym m.in. założeń projektów aktów prawnych, wytycznych, rekomendacji i dobrych praktyk oraz przedstawia wnioski i propozycje rozwiązań.
 • Przygotowuje opinie oraz odpowiedzi i wyjaśnienia na zapytania interesariuszy w zakresie poziomu, struktury i dynamiki zatrudnienia oraz wynagrodzeń w służbie cywilnej, a także przygotowuje prezentacje w tym obszarze.
 • Bierze udział we wdrażaniu rozwiązań systemowych w zakresie wynagrodzeń.
 • Opracowuje założenia i prowadzi badania ilościowe na temat stanu służby cywilnej, w szczególności w obszarze zatrudnienia i wynagrodzeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w zakresie analizy danych.
 • Znajomość: ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi, przepisów dotyczących kształtowania wynagrodzeń w służbie cywilnej, statystyki, w tym metod statystycznych i wnioskowania statystycznego.
 • Posiadania umiejętności obsługi programu MS Excel na poziomie średniozaawansowanym.
 • Kompetencje miękkie: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, kreatywność, myślenie analityczne.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej pół roku doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania narzędzi w obszarze wynagrodzeń
 • Przeszkolenie w zakresie obsługi programów statystycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: przepisów dot. systemów wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, prawa pracy w obszarze wynagrodzeń, przepisów ustawy o finansach publicznych, obsługi programów do analizy i prezentacji danych (co najmniej jeden z: R, SPSS)

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Lokalizacja: małopolskie/Kraków

Analiza oparta na danych i zrozumieniu procesów finansowych, zasad rachunkowości.Określenie konkretnych czynników wpływających na wyniki biznesowe, analiza: przychody, marża brutto i OPEX,...

wczoraj

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Lokalizacja: małopolskie/Kraków

Analiza zawartości danych dotyczących obszaru mediów społecznościowych (dane graficzne, w formie wideo i tekstowe, dotyczące treści publikowanych na różnego rodzaju stronach internetowych)...

2024-06-15

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

2024-06-12