Starszy specjalista

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138497

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze, II, IV i V piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • realizuje testy manualne aplikacji webowych i mobilnych, przygotowuje dane testowe oraz tworzy, utrzymuje i rozwija scenariusze testowe oraz koordynuje testy, w szczególności w ramach projektów związanych z cyfryzacją usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa,
 • weryfikuje zgodność dostarczanych rozwiązań z wymaganiami biznesowymi systemów, których dysponentem jest GUNB,
 • opracowuje dokumentację wykonanych prac w zakresie testowania systemów teleinformatycznych realizowanych w szczególności w ramach projektów związanych z cyfryzacją usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, w szczególności tworzy raporty z przeprowadzonych testów,
 • koordynuje proces testowania systemów teleinformatycznych,
 • wspomaga proces testowania w fazie wytwarzania oprogramowania w szczególności w ramach projektów związanych z cyfryzacją usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa,
 • współpracuje z zespołami projektowymi oraz interesariuszami projektów prowadzonych przez GUNB.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1,5 roku przy realizacji zadań z zakresu informatyki lub na stanowisku testera manualnego,
 • wiedza techniczna z zakresu zagadnień informatycznych, w tym znajomość: metodyk testowania (np. ISTQB), języka SQL, narzędzia Jira,
 • znajomość przepisów: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych ram dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w tym znajomość terminologii informatycznej,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia i kreatywność,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie certyfikatu ISTQB,
 • poświadczenie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

THESAR Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie świadczyła usługi w ramach outsourcingu na rzecz naszego klienta - wiodącej na rynku firmy z branży telekomunikacyjnej. Realizowane zadania - testy...

2024-06-07

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Lokalizacja: śląskie/Katowice

- Kontrola poprawności językowej (język hiszpański - dialekt latynoamerykański) i gramatycznej tekstu (język hiszpański - dialekt latynoamerykański) w grach komputerowych; kontrola...

2024-06-06

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Lokalizacja: śląskie/Katowice

- Kontrola poprawności językowej (język turecki) i gramatycznej tekstu (język turecki) w grach komputerowych; kontrola spójności tekstu i zgłaszanie błędów; zapewnienie spójności tekstu...

2024-06-04