Statystyk informatyk

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk informatyk
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 126407

Warunki pracy

· praca w siedzibie Urzędu


· praca administracyjno-biurowa


· użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)


· wymuszona pozycja ciała


· oświetlenie sztuczne i naturalne


· praca przy monitorze ekranowym


· brak windy


· przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Pozyskuje dane statystyczne, analizuje kompletność i poprawność gromadzonych danych oraz prowadzi korespondencję z respondentami w zakresie obowiązków sprawozdawczych w celu zapewnienia odpowiedniej jakości badań
 • Prowadzi obsługę technologiczną badań, sporządza raporty i opracowuje tablice wynikowe z prowadzonych badań
 • Analizuje kartoteki po zakończeniu badania i sporządza wykazy zaistniałych zmian w celu zaktualizowania bazy jednostek statystycznych
 • Uczestniczy w tworzeniu i testowaniu nowych aplikacji do prowadzonych badań w celu sprawniejszego ich funkcjonowania
 • Bierze czynny udział w pracach związanych ze spisami powszechnymi i innymi badaniami masowymi w celu uzyskania danych wojewódzkich i krajowych
 • Przygotowuje i archiwizuje dokumenty zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną celem przekazania do archiwum

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Excel
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna
 • Rzetelność
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość Visual Basic for Excel
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu podstawowym
 • Myślenie analityczne
APLIKUJ TERAZ