Stażysta / Praktykant w zespole ochrony danych osobowych

Allsafe sp. z o.o.

 

Specjalizujemy się w zagadnieniach ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Nasz zespół stanowią prawnicy, certyfikowani audytorzy, wdrożeniowcy norm ISO oraz informatycy. Wiedzę łączymy z wieloletnią praktyką zdobytą podczas auditów, sprawdzeń zgodności, przygotowania i wdrożeń dokumentacji, szkoleń oraz pełnienia obowiązków inspektora ochrony danych.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowisko:Stażysta / Praktykant w zespole ochrony danych osobowych
Miejsce pracy: Warszawa
Twoje zadania:
 • przygotowywanie opinii, analiz, zestawień, artykułów pod kierunkiem inspektorów ochrony danych i audytorów,
 • pomoc przy opracowywaniu dokumentacji ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, w tym cyberbezpieczeństwa,
 • bieżące wsparcie pracy zespołu,
 • udział w audytach, wdrożeniach i innych projektach.
Oczekiwany profil:
 • zainteresowanie prawnymi aspektami ochrony danych osobowych (RODO/GDPR), bezpieczeństwa informacji lub cyberbezpieczeństwa,
 • IV lub V rok studiów prawniczych,
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego lub niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, ukraińskiego.
Oferujemy:
 • elastyczne zatrudnienie (2, 3-5 dni w tygodniu),
 • wynagrodzenie w okresie odbywania stażu/praktyk,
 • dowolną formę zatrudnienia umowa o pracę, umowa zlecenie, B2B,
 • udział w projektach audytorsko-wdrożeniowych i szkoleniach realizowanych dla firm, instytucji i organów publicznych,
 • zdobycie doświadczeń i praktyki prawniczej w dynamicznie rozwijającej się gałęzi prawa,
 • możliwość stałego zatrudnienia lub kontynuowania współpracy po ukończonym okresie stażu/praktyk.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest AllSafe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Pożarowa 3/59, biuro: ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym na potrzeby realizacji praw związanych z przetwarzaniem kontakt możliwy jest pod adresem: biuro@ochronadanych-as.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji w celu zatrudnienia. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 – RODO).
 4. W przypadku przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (tzw. dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi również dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 5. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Zakres danych niezbędnych do wzięcia udziału w rekrutacji wynika z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej.
 8. Dane przechowywane będą nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego, którego dotyczy ogłoszenie tj. do 3 miesięcy lub wycofania zgody. W przypadku wyboru kandydata i podpisania umowy cywilnoprawnej dane osobowe będą przetwarzane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z realizowaną umową. Przepisy prawa mogą przewidywać inny termin przechowywania danych, np. w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń. Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ogólny termin przedawnienia wynosi 6 lat. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.
 9. Podanie danych wynika z przepisów prawa. Kandydat jest zobowiązany do podania danych, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Brak podania danych uniemożliwi rozpatrzenie kandydatury. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO), dostępu do danych (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), (art. 77 RODO).
APLIKUJ TERAZ